** ตรวจสอบรายชื่อเข้าร่วมอบรม "การสืบค้นสารสนเทศทางวิชาการ Thai Digital Collection TDC" **

ชื่อ-นามสกุล ประเภท คณะ/หน่วยงาน
กวินลักษณ์ เทพบำรุงบุคลากรสำนักวิทยบริการ มมส
กนกวรรณ ศุกรนันทน์อาจารย์คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
อนุชิต สินทรัพย์บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
กฤษฎา กาดนอกบุคลากรสำนักวิทยบริการ
ปาริชาติ รัตนปกรณ์บุคลากรสำนักวิทยบริการ
ลฎาภา รักษาสร้อยบุคคลภายนอกศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
นิกานต์ดา ทองน้อยนิสิตปริญาโทคณะวิทยาการสารสนเทศ
วิราวรรณ ศิริวงษ์บุคลากรสำนักวิทยบริการ
นายภูวิพัฒน์ สุภาศรีคงพัฒน์บุคคลภายนอกวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี
อภิฤดี ทองพลบุคคลภายนอกมรภ.อุดรธานี
พระวีรศักดิ์ สุขน้อยนิสิตปริญญาเอกศึกษาศาสตร์
ธงไชย พ้องเสียงนิสิตปริญาโทวิทยาการสารสนเทศ
ปรียาภา ภูบุญทองนิสิตปริญาตรีคณะสาธารณสุขศาสตร์
นัยต์ชนก อินทรักษานิสิตปริญาตรีสาธารณสุขศาสตร์
พนม จรูญแสงบุคคลภายนอกสำนักวิทยบริการ ม.อุบลราชธานี
บุญญิสา พาอำนาจนิสิตปริญาตรีคณะสาธารณสุขศาสตร์
ผศ ชัยนันท์ พรหมเพ็ญอาจารย์สถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ
ดวงเดือน ผมพาบุคลากรสำนักวิทยบริการ มมส
นางรัตนาภรณ์ จันทร์เพ็ญบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์
วิชนี เอี่ยมชุ่มอาจารย์คณะการบัญชีและการจัดการ
นางสาวรุ่งอรุณ กุลหินตั้งบุคคลภายนอกสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม
เรวดี วงษ์สุวรรณ์บุคคลภายนอกสำนักวิทยบริการฯ มรภ.เทพสตรี
อำพันธ์​ ภูชมศรีบุคคลภายนอกโรงเรียนหน่อคำประชานุเคราะห์
แตงอ่อน ศรีรักษ์อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นางนันท์ชญาณ์ แดนสีแก้วธัญบุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์
เริงใจ เขียวอ่อนบุคคลภายนอก สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ
ภัทรา บุญเรืองบุคคลภายนอกอบจ.มหาสารคาม
นายจตุพร มะลาหอมนิสิตปริญญาเอก, อาจารย์โรงเรียนหนองโพธิ์วิทยาคม
นางสุกัญญา ทิพรักษ์บุคคลภายนอกอบจ.มหาสารคาม
พัทธ์​ธีรา​ จินดา​ประเสริฐ​นิสิตปริญญาเอกคณะ​การ​ท่องเที่ยว​และการ​โรงแรม​
อภิฤดี จันทะเดชบุคคลภายนอกศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
นางจุฑามาศ แวงวรรณบุคคลภายนอกอบจ.มหาสารคาม
นางกฤษณา นันขันตีบุคคลภายนอกโรงเรียนโคกก่อพิทยาคม อบจ.มหาสารคาม
จงรักษ์ โสภาใฮบุคคลภายนอกโรงเรียนชุมชนบ้านงัวบา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ปัทมาพร ขนะมารนิสิตปริญาโทพยาบาล
คนึงศรี นิลดีบุคลากรเภสัชศาสตร์
นางสาวรุ้งนภา ราชวงษ์บุคคลภายนอกโรงเรียนโคกก่อพิทยาคม
นางวาสนา ฝ่ายพลแสนบุคคลภายนอกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม
อุมาภรณ์ กั้วสิทธิ์อาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ มมส
อรัญญา ทองก้อนอาจารย์พยาบาลศาสตร์
ศิราณีย์​อิ​นธรหนองไผ่​อาจารย์พยาบาลศาสตร์
สุวนีย์ พันธ์เพชรบุคคลภายนอกโรงเรียนหนองโพธิ์วิทยาคม
นางสาวกรองแก้ว ตั้งปรัชญากูลนิสิตปริญาตรี, บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สุจิตตา สุวรรณพัฒน์บุคลากรคณะวิทยาการสารสนเทศ
จารุณี อูปแก้วบุคลากรคณะวิทยาการสารสนเทศ
เสถียรพงษ์ ขาวหิตอาจารย์คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
นางปัทมาวดี คณาดีบุคคลภายนอกโนงเรียนสนามบิน สพป ขอนแก่น เขต 1
ศรีกัญภัสสร์ รังษีบวรกุลอาจารย์ศึกษาศาสตร์
ตติยา เพ็งชัยนิสิตปริญาโทสาธารณสุขศาสตร์
พระมหาจารุวัฒน์ สุพิบาลนิสิตปริญาโทคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มมส
นางพรทิพย์ ซังธาดาอาจารย์, บุคคลภายนอกวิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มมร.
ว่าที่ร้อยตรีสอาด ภูนาสรณ์นิสิตปริญญาเอกอว/การสอนสังคมศึกษา/มจร
นางสาวจารุณี มาพรบุคลากรวิทยาลัยการเมืองการปกครอง
พระครูสุธีวรสาร,ดร.อาจารย์วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติดาฬสินธุ์
นางทิพย์สุดา น้อยนางบุคคลภายนอกโรงเรียนโคกก่อพิทยาคม จังหวัดมหาสารคาม
นายทองคำ เกษจันทร์บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
นางสาวณฐมน แสงใสแก้วบุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
นายชาญชัย บาลศรีบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
นางสาวเรืองสัน แก้วฝ่ายบุคคลภายนอกสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
นางสาวสมฤดี พิณทองบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
นางธัญวรัตน์ ชูรัตน์นิสิตปริญาโทคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นางสุดารัตน์ ม่วงศรีบุคคลภายนอกครู รร.สนามบิน
ปัทมาพร ชนะมารนิสิตปริญาโทการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
นายเนรมิตร ม่วงศรีบุคคลภายนอกครู รร.เทศบาลสวนสนุก
นายสมนึก พงษ์เทพินนิสิตปริญาโทโรงเรียนสนามบิน
นางกุหลาบ พงษ์เทพินนิสิตปริญาโทโรงเรียนสนามบิน
สุพิน อุดมผลบุคคลภายนอกสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นายปิยะชาติ จันปิตุนิสิตปริญาตรีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นายขวัญตา นาถมทองบุคคลภายนอกโรงเรียนเกิ้งวิทยานุกูล
ยุวดี เพชระบุคคลภายนอกสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นางสาววรปภา เทสประสิทธิ์บุคคลภายนอกคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ภักดี ศิริพรรณนิสิตปริญญาเอกคณะศึกษาศาสตร์
นันทริกา จตุพรภิรมย์นิสิตปริญาโทมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
นายวิทวินทร์ ประทังคตินิสิตปริญญาเอกคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
นางสาว นาตยา หกพันนานิสิตปริญญาเอกคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
วีระยุทธ บุญหลังบุคคลภายนอกโรงพยาบาลมหาสารคาม
นางสุทัศน์ พิศณุอาจารย์โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์อำนวย
นางสาวบุษยพร เมืองงามบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์
นางศิริพร ศรีสุนนท์พันธ์บุคคลภายนอกโรงเรียนชุมชนบ้านงัวบา
ศิริกาญจน์ โพธิ์เขียวอาจารย์, บุคคลภายนอกคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
นายศิริชัย ด่านรักษาบุคคลภายนอกโรงเรียนสิริราชอนุสรณ์
รุ่งนภา แก้วชัยปุ่นนิสิตปริญาตรีมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
ณัฐริดา กันชุไลยนิสิตปริญาตรีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นางสาว อรนลิน จันทวงษ์นิสิตปริญาตรีมหาลัยวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ลิลิธ มณฑากลีบนิสิตปริญาตรี, บุคคลภายนอกมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
กรวิชญ์ คงอาสานิสิตปริญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
กานดา คำลือฤทธิ์นิสิตปริญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ชญานนท์ พรประสิทธิ์นิสิตปริญาโทมนุษยศาสตร์
ธาริณี ยินดีบุคคลภายนอกราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ขนิษฐา​ ปะนะสุนาบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย​ราชภัฏ​บ้าน​สมเด็จ​เจ้าพระยา​
ฐิตินันท์ แก้วตาบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
วัลย์ลิกา สมอหมอบบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
นาย ธนาธิป ดาศรีนิสิตปริญาตรีมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
เสาวลักษณ์ นาควงค์นิสิตปริญาตรี, บุคคลภายนอกมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
พาตะวัน ชาญสุรีย์นิสิตปริญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา(คณะบรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์)
กรรณิการ์ ย้ำพรายนิสิตปริญาตรีคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
นางสาว สุพัตรา ชาวดอนคูณ นิสิตปริญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
วรางค์สิริน จงเจริญ นิสิตปริญาตรีคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
ชนิตา​ ศรีสวัสดิ์​บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย​ราชภัฏ​บ้าน​สมเด็จ​เจ้าพระยา​
ธนาพรรณ อนันต์ภิรมย์รื่นนิสิตปริญาตรีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
อัจจิมา คำแจ้นิสิตปริญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เนตร โพธิ์เขียวอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ทักษิณ โชติกุลนิสิตปริญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา คณะมนุษย์ศาสตร์ สาขาบรรณารักษ์
นางสาวปิยะนุช​ ​ บุญไพโรจน์บุคลากร, บุคคลภายนอกคณะพยาบาล​ศาสตร์​ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ธัญญาวดี ปินะกาโนนิสิตปริญญาเอก, บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยนครพนม
เขมนันท์ จันจำนวค์บุคลากรรร.สาธิต มมส (ฝ่ายประถม)
ภัทรภร วัฒนธรรมนิสิตปริญาโทคณะการบัญชีและการจัดการ
นันทนิจ ศรีหานารถบุคลากรสำนักวิทยบริการ ม.มหาสารคาม
ภัทรภร วัฒนธรรมนิสิตปริญาโทคณะการบัญชีและการจัดการ
นางทิวาพร รัตนพลบุคคลภายนอกครู สพป.มค.3 สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ
นางสาว จัตตาร์พร กลางสวัสดิ์นิสิตปริญญาเอกการท่องเที่ยวและการโรงแรม
นางชลดา พรศรีสุราชบุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม)
กัลยาณี ทบเทิบบุคลากรรร.สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)
อรสา ไชยผงนิสิตปริญาโทโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)
อุทุมพร มุขขุนทดบุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)
นางสาวชนากานต์ ทรงกรดบุคคลภายนอกสพป.มหาสารคาม เขต 2
นางสาวเจนจิรา พลภักดีบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษามหาสารคามเขต2
พระเศวตฉัตร กิตฺติปญฺโญ (รัตนบุรี)นิสิตปริญญาเอกสาขาวิชาการพัฒนาสังคม คณะสังคมศาสตร์ มจร.วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
นางพรพรรณ บุตรรัตน์อาจารย์โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย
นิกสันต์ กลางพิมายนิสิตปริญาโทสพป.มค.3
อรัญญา ทองก้อนอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์
รัชนี​ อัปมโหบุคลากรร.ร.​สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม​(ฝ่ายมัธยม)​
นายสมศักดิ์ วรรณขามนิสิตปริญญาเอกสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช
ไตรรัตน์ ขุมหิรัญนิสิตปริญาโทคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
ณัฎฐกิตติ์ บุญญาวิวัฒน์นิสิตปริญาโทเทคโนโลยี
นางสุกัญญา​ พันธ์​จ​ำ​ปา​บุคคลภายนอกสำนักวิทยบริการ​ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ศรัณย์ แก้วเก็บคำนิสิตปริญาตรีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
พรรณนภัส ปัจจังคะตานิสิตปริญาโทสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
อาจารย์ ดร.กรรณิกา สุขงามอาจารย์คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
นางสาวปนัดดา ฤทธิ์สำแดงนิสิตปริญาโทคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
นางสาวชุษณา นราจันทร์บุคลากรสำนักวิทยบริการ ม.อุบลราชธานี
นางสาวสุดารัตน์ ฮามสุโพธิ์นิสิตปริญาโทมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สุปาณี หนันเรืองนิสิตปริญาโทคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
รัฐปกร ฟักอ่อนอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
อุษนีย์ ศรีสารคามบุคคลภายนอกสำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
นางฉันหทัยย์ พรหมนาเสียวนิสิตปริญาตรีสพฐ
นายรุ่งเรือง พันพละบุคคลภายนอกโรงเรียนบ้านโคกข่า
อรุษยา หล้าวงศ์บุคลากรสำนักวิทยบริการ
นางสาวเบญจมาศ เหลารินทร์บุคคลภายนอกโรงเรียนบ้านเหล่าน้อย
อ.ดร.กรรณิกา สุขงามอาจารย์คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
นิเวส ศรีธัญรัตน์นิสิตปริญาโทสำนักวิทยบริการ
จัตตาร์พร กลางสวัสดิ์นิสิตปริญญาเอกคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
ไชยวัฒน์ วงค์สุวรรณ์บุคลากรสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
พันทิพา ปัจจังคะตาบุคคลภายนอกโรงเรียนบ้านหัวหมู
อุทัยวรรณ ศรีอรัญญ์บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยนครพนม
นายกันตพัฒน์ ในเกษตรธนพัฒน์บุคคลภายนอกสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ฉันท์หทัย พรมนาเสียวบุคคลภายนอกโรงเรียนบ้านนาภู
นางสาวสโรชา ฟูร์นิเยร์นิสิตปริญาโทมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
วงศ์นรินทร์ สุขวิชัยนิสิตปริญาตรีสำนักวิทยบริการ
ชลิดา วิมานยังบุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)
เอื้ออารีย์ ปานพิมพ์ใหญ่บุคลากรสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
นางสาวกัญญารัตน์ คำมุลตรีบุคลากรสพป.มค.2
นายธนวัฒน์ พรมโชติบุคลากร, บุคคลภายนอกโรงเรียนบ้านขี้เหล็ก
นางอรทัย บุบผาบุคลากรโรงเรียนบ้านขีเหล็ก
นายศฤคาร บุบผาบุคลากรโรงเรียนบ้านโนนแคน
ดร.สุภารัตน์ อ่อนก้อนอาจารย์คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
นายสุรศักดิ์ แก้วงามนิสิตปริญญาเอกสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
อุไรวรรณ พรายมีอาจารย์คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
นางสาวเครือวัลย์ ไกรเทพบุคคลภายนอกสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
นางสาวมนัสนันท์ ปะสาวะเทบุคคลภายนอกสพป.มหาสารคาม เขต 2
นายสัมฤทธิ์. โคตรโสภานิสิตปริญาโทสพป.มหาสารคาม เขต2
นายไฉน นามมุงคุณนิสิตปริญาโท, อาจารย์, บุคคลภายนอกโรงเรียนบ้านหนองแก
ไชยวัฒน์ วงค์สุวรรณ์นิสิตปริญาตรีสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม