สืบค้นทรัพยากรห้องสมุด
สืบค้นวิทยานิพนธ์ มมส
สืบค้นสื่อโสตทัศน์
Single Search Service
WorldCat Search
ทรัพยากรห้องสมุด

Cataloging in Publication
ISBN Request

 • One Stop Service

    • Information Literacy
    • Information Resources Delivery Service
    • Interlibrary Loan
    • บริการสารสนเทศเพื่อการวิจัย
    • Information Service for Distance Learning
บริการยืมระหว่างห้องสมุด
บริการยืมระหว่างห้องสมุด
บริการเผยแพร่สารสนเทศรายบุคคล
เผยแพร่สารสนเทศรายบุคคล
บริการข่าวสารทันสมัย
บริการข่าวสารทันสมัย

บริการ Alert

ตรวจสอบ Journal impact factor

บริการตรวจสอบการอ้างอิง

บริการรวบรวมบรรณานุกรม

สืบค้นสารสนเทศเพื่อการวิจัย

สอนการจัดการบรรณานุกรม
 • ฐานข้อมูลออนไลน์

วิทยาศาสตร์สุขภาพ / มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / แสดงทั้งหมด
    • ABI Inform Complete คู่มือ

    • Academic Search Complete คู่มือ

    • Access Engineering คู่มือ

    • Access Medicine คู่มือ

    • American Chemical Society Journal (ACS) คู่มือ

    • Business Source Complete คู่มือ

    • CINAHL Plus with FullText คู่มือ

    • Communication & Mass Media Complete คู่มือ

    • Computers & Applied Sciences Complete คู่มือ

    • Digital Library (ACM) คู่มือ

    • Education Research Complete คู่มือ

    • EMERALD Management (EM92) คู่มือ

    • H.W. Wilson (12 Subject) คู่มือ

    • IEEE/IEE Electronic Library (IEL) คู่มือ

    • ISI Web of Science คู่มือ

    • MiC E-Library คู่มือ

    • ProQuest Dissertations & Theses คู่มือ

    • Science Direct คู่มือ

    • Springer Link -Journal คู่มือ

    • UpToDate คู่มือ


 • หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

    • Thai Academic eBook (471 titles)
    • Springer eBook Collection
    • eBook Collection (EBSCOHost) (8,974 titles)
    • PDF Dissertation Fulltext (IR-Web Information Resources on Web)
    • eBook Academic Collection (EBSCO) (120,000 titles)
    • AccessMedicine eBook (58 titles)

 • เครือข่ายความร่วมมือ

    • Union Catalog
    • ThaiLIS (Thai Digital Collection)

 • ฐานข้อมูลใช้ฟรี

    • Aardvark คู่มือ

    • Agricola Online Access คู่มือ

    • ALA: American Library Association คู่มือ

    • American Chemical Socity คู่มือ

    • Arxiv.org E-Print Archive คู่มือ

    • BioMed Central คู่มือ

    • ChemBioFinder คู่มือ

    • DIRLINE : National Library of Medicine and National Institutes of Health คู่มือ

    • DOAJ คู่มือ

    • Energy Citations Database (ECD) คู่มือ


 • ฐานข้อมูลทดลองใช้

    • Food Science Source คู่มือ

 • ถามบรรณารักษ์

    • รบกวนอธิบายวิธียืมต่อผ่านเว็ปทีครับ (0)
    • ยืมและคืนผ่านระบบไม่ได้ (1)
    • สอบถามใบตอบรับการเผยแพร่ตำรา (1)
    • การซื้อฐานข้อมูล Scopus (1)
    • ตรวจสอบรายการยืม (1)
ดูเพิ่มเติม

 • บริการอบรมการสืบค้นสารสนเทศ

    • การรู้สารสนเทศ
    • ตารางการแนะนำสืบค้นข้อมูล
    • วิธีการสืบค้นสารสนเทศ
    • บริการอบรมการสืบค้นสารสนเทศ
    • บทเรียนออนไลน์ Web OPAC

 • สาระบันเทิง

    • Video on Demand
    • Library Radio

 • ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จออนไลน์

ดูเพิ่มเติม
 • แนะนำสั่งซื้อทรัพยากร

ดูเพิ่มเติม
 • ดาวน์โหลด

       ซอฟท์แวร์
    • Endnote for Windows X4
    • Acrobat Reader 8.0.exe
    • Windows Media Player 10.exe
       แบบฟอร์ม
    • แบบฟอร์มกรอกรายการยืมระหว่างห้องสมุด
    • แบบฟอร์มกรอกขอเลข ISBN
    • แบบฟอร์มการสมัครสมาชิก สำหรับนิสิตใหม่
    • แบบฟอร์มการสมัครสมาชิก สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
    • แบบฟอร์มขอมีบัตรสมาชิกห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
    • แบบฟอร์มขอใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์
    • แบบฟอร์มขอรับบริจาคหนังสือ
    • แบบฟอร์มสารสนเทศทางไกล
    • แบบฟอร์มสมัครสมาชิกเครือข่ายห้องสมุดจังหวัดมหาสารคาม
    • แบบฟอร์ขอใช้บริการหนังสือกำลังดำเนินการ
    • แบบฟอร์มขอใช้วารสารและหนังสือพิมพ์ล่วงเวลา
    • แบบฟอร์มขอใช้บริการเอกสารชั้นปิด ศูนย์สารนิเทศอีสานสิรินธร
    • แบบฟอร์มขอใช้จุลสาร

 • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สมัครงาน

    • 10 สิงหาคม 2559 : ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 66/2559 (บรรณารักษ์ ปฏิบัติการ)
    • 25 กรกฎาคม 2559 : ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 63/2559 (นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ)
    • 23 มีนาคม 2559 : ประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่องรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 20/2559
    • 11 กุมภาพันธ์ 2559 : ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฎิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว
    • 2 กุมภาพันธ์ 2559 : รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ดูเพิ่มเติม
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

    • 22 สิงหาคม 2559 : วิธีแก้ไข การแจ้งเตือน SSL certification ในการสืบค้น WebOPAC
    • 5 สิงหาคม 2559 : สำนักวิทยบริการแนะนำ Collection miniTCDC แหล่งสารสนเทศด้านการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์
    • 29 กรกฎาคม 2559 : สำนักวิทยบริการ แจ้งงดบริการ เพื่อออกเสียงประชามติ 7 สิงหาคม 2559
    • 26 กรกฎาคม 2559 : ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์ห้องสมุด เรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
    • 25 กรกฎาคม 2559 : ขอเชิญร่วมกิจกรรมต้อนรับเปิดเทอมใหม่กับสำนักวิทยบริการ 1ส.ค. - 2 ก.ย.59
    • 28 มีนาคม 2559 : ขอเชิญทดลองใช้งานฐานข้อมูล Food Science Source
    • 25 มีนาคม 2559 : สำนักวิทยบริการ ขยายเวลาเปิดบริการ ช่วงสอบปลายภาคถึงเวลา 22.00 น. (18 เม.ย. – 8 พ.ค. 2559)
    • 16 มีนาคม 2559 : ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
    • 15 มีนาคม 2559 : แนะนำฐานข้อมูล Union Catalog of Thai Academic Libraries (UCTAL)
    • 7 มีนาคม 2559 : ขอเชิญร่วมกิจกรรม กับ Digital Learning Park
ดูเพิ่มเติม
 • ปฏิทิน
 • ภาพกิจกรรมสำนักฯ

ดูเพิ่มเติม
 • บรรณานิทัศน์


ดูเพิ่มเติม
 • ทรัพยากรใหม่

    • Media (ส.ค.) 
    • Books (1-15 ส.ค.)
    • Books (16-30 ส.ค.)
    • Article (16-30 ส.ค.)
    • รายชื่อหนังสือหลักคณะสัตวแพทย์
    • ตำราเรียนที่ใช้ร่วมกัน


 • เผยแพร่การจัดการความรู้

Academic Resource Center
แนวปฏิบัติที่ดี (Best practices) เรื่อง การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ให้สอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอน สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (pdf)
Libraries Transformation (ppt)
รายงานการประชุมโครงการสำรวจรายชื่อหนังสือหลัก (core book)/ วารสารหลัก (core journal) ครั้งที่ 12 คณะวิทย์ฯ (pdf)
รายงานการประชุมโครงการสำรวจรายชื่อหนังสือหลัก (core book)/ วารสารหลัก (core journal) ครั้งที่ 11 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ (pdf)
รายงานการประชุมโครงการสำรวจรายชื่อหนังสือหลัก (core book)/ วารสารหลัก (core journal) ครั้งที่ 10 คณะวิศวกรรมฯ (pdf)