สืบค้นทรัพยากรห้องสมุด
สืบค้นวิทยานิพนธ์ มมส
สืบค้นสื่อโสตทัศน์
Single Search Service
WorldCat Search
ทรัพยากรห้องสมุด

Cataloging in Publication
ISBN Request

 • One Stop Service

    • Information Literacy
    • Information Resources Delivery Service
    • Interlibrary Loan
    • บริการสารสนเทศเพื่อการวิจัย
    • Information Service for Distance Learning
บริการยืมระหว่างห้องสมุด
บริการยืมระหว่างห้องสมุด
บริการเผยแพร่สารสนเทศรายบุคคล
เผยแพร่สารสนเทศรายบุคคล
บริการข่าวสารทันสมัย
บริการข่าวสารทันสมัย

บริการ Alert

ตรวจสอบ Journal impact factor

บริการตรวจสอบการอ้างอิง

บริการรวบรวมบรรณานุกรม

สืบค้นสารสนเทศเพื่อการวิจัย

สอนการจัดการบรรณานุกรม
 • ฐานข้อมูลออนไลน์

วิทยาศาสตร์สุขภาพ / มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / แสดงทั้งหมด
    • ABI Inform Complete คู่มือ

    • Academic Search Complete คู่มือ

    • Access Engineering คู่มือ

    • Access Medicine คู่มือ

    • American Chemical Society Journal (ACS) คู่มือ

    • Business Source Complete คู่มือ

    • CINAHL Plus with FullText คู่มือ

    • Communication & Mass Media Complete คู่มือ

    • Computers & Applied Sciences Complete คู่มือ

    • Digital Library (ACM) คู่มือ

    • Education Research Complete คู่มือ

    • EMERALD Management (EM92) คู่มือ

    • H.W. Wilson (12 Subject) คู่มือ

    • IEEE/IEE Electronic Library (IEL) คู่มือ

    • ISI Web of Science คู่มือ

    • MiC E-Library คู่มือ

    • ProQuest Dissertations & Theses คู่มือ

    • Science Direct คู่มือ

    • Springer Link -Journal คู่มือ

    • UpToDate คู่มือ


 • หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

    • Thai Academic eBook (471 titles)
    • Springer eBook Collection
    • eBook Collection (EBSCOHost) (8,974 titles)
    • PDF Dissertation Fulltext (IR-Web Information Resources on Web)
    • eBook Academic Collection (EBSCO) (120,000 titles)
    • AccessMedicine eBook (58 titles)
    • Free eBook

 • เครือข่ายความร่วมมือ

    • Union Catalog
    • ThaiLIS (Thai Digital Collection)

 • ฐานข้อมูลใช้ฟรี

    • Aardvark คู่มือ

    • Agricola Online Access คู่มือ

    • ALA: American Library Association คู่มือ

    • American Chemical Socity คู่มือ

    • Arxiv.org E-Print Archive คู่มือ

    • BioMed Central คู่มือ

    • ChemBioFinder คู่มือ

    • DIRLINE : National Library of Medicine and National Institutes of Health คู่มือ

    • DOAJ คู่มือ

    • Energy Citations Database (ECD) คู่มือ


 • ฐานข้อมูลทดลองใช้

    • Access English คู่มือ

    • Britanica Online Academic คู่มือ

    • EEWOWW คู่มือ

    • หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ McGraw-Hill คู่มือ

 • ถามบรรณารักษ์

    • ระบบยืมต่อหนังสือออนไลน์ (0)
    • เข้าเว็บเพื่อยืมหนังสือต่อไม่ได้ (0)
    • ระบบในการจัดหนังสือ (0)
    • คืนหนังสือและเสียค่าปรับเเล้วทำไมมันยังค้างในระบบ (0)
    • รหัสการเข้า Proques (0)
ดูเพิ่มเติม

 • บริการอบรมการสืบค้นสารสนเทศ

    • การรู้สารสนเทศ
    • ตารางการแนะนำสืบค้นข้อมูล
    • วิธีการสืบค้นสารสนเทศ
    • บริการอบรมการสืบค้นสารสนเทศ
    • บทเรียนออนไลน์ Web OPAC

 • สาระบันเทิง

    • Video on Demand
    • Library Radio

 • ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จออนไลน์

ดูเพิ่มเติม
 • แนะนำสั่งซื้อทรัพยากร

ดูเพิ่มเติม
 • ดาวน์โหลด

       ซอฟท์แวร์
    • Endnote for Windows X4
    • Acrobat Reader 8.0.exe
    • Windows Media Player 10.exe
       แบบฟอร์ม
    • แบบฟอร์มกรอกรายการยืมระหว่างห้องสมุด
    • แบบฟอร์มกรอกขอเลข ISBN
    • แบบฟอร์มการสมัครสมาชิก สำหรับนิสิตใหม่
    • แบบฟอร์มการสมัครสมาชิก สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
    • แบบฟอร์มขอมีบัตรสมาชิกห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
    • แบบฟอร์มขอใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์
    • แบบฟอร์มขอรับบริจาคหนังสือ
    • แบบฟอร์มสารสนเทศทางไกล
    • แบบฟอร์มสมัครสมาชิกเครือข่ายห้องสมุดจังหวัดมหาสารคาม
    • แบบฟอร์ขอใช้บริการหนังสือกำลังดำเนินการ
    • แบบฟอร์มขอใช้วารสารและหนังสือพิมพ์ล่วงเวลา
    • แบบฟอร์มขอใช้บริการเอกสารชั้นปิด ศูนย์สารนิเทศอีสานสิรินธร
    • แบบฟอร์มขอใช้จุลสาร

 • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สมัครงาน

    • 4 เมษายน 2560 : ประกาศผลสอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
    • 24 มีนาคม 2560 : ประกาศที่ 22/2560 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
    • 15 มีนาคม 2560 : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
    • 28 กุมภาพันธ์ 2560 : ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
    • 15 กุมภาพันธ์ 2560 : ประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่องรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 22/2560 ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
ดูเพิ่มเติม
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

    • 21 เมษายน 2560 : สำนักวิทยบริการร่วมงานบุญหลวง มมส และสืบสานประเพณีไทย
    • 19 เมษายน 2560 : สำนักวิทยบริการถ่ายทอดนโยบายและแผนสู่การปฏิบัติเพื่อพัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ใน THAILAND 4.0
    • 18 เมษายน 2560 : ขอเชิญชวนใช้งานฐานข้อมูล OokBee Buffet “อุ๊คบี มี” บุปเฟ่ต์นิตยสาร “อ่านไม่อั้น”
    • 12 เมษายน 2560 : ด่วน ด่วน ขอเชิญทดลองใช้งาน EEWOWW
    • 10 เมษายน 2560 : ประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (นักวิชาการคอมพิวเตอร์)
    • 10 เมษายน 2560 : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 15/2560
    • 10 เมษายน 2560 : ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 33/2560 (เลขประจำตำแหน่ง 226004)
    • 10 เมษายน 2560 : บุคลากรเพิ่มพูนความรู้เรื่องการจัดการคาร์บอนฟุตพริ้นท์ในหน่วยงาน
    • 7 เมษายน 2560 : แจ้งงดใช้งานฐานข้อมูล MiC E-Library ชั่วคราว
    • 3 เมษายน 2560 : สำนักวิทยบริการแจ้งวันงดบริการช่วงเดือนเมษายน
ดูเพิ่มเติม
 • ปฏิทิน
 • ภาพกิจกรรมสำนักฯ

ดูเพิ่มเติม
 • บรรณานิทัศน์


ดูเพิ่มเติม
 • ทรัพยากรใหม่

    • Media (เม.ย.) 
    • Books (1-15 เม.ย.)
    • Books (16-30 เม.ย.)
    • Article (16-30 เม.ย.)
    • รายชื่อหนังสือที่ตรงกับหลักสูตร


 • เผยแพร่การจัดการความรู้

Academic Resource Center
การใช้ระบบบริการ One Stop Service Online และแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์การให้บริการที่เกี่ยวกับการใช้ฐานข้อมูล OSS : การใช้ระบบบริการ One Stop Service Online และแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์การให้บริการที่เกี่ยวกับการใช้ฐานข้อมูล OSS (pptx)
มุมมองนวัตกรรมกับการเปลี่ยนแปลงไปของห้องสมุด (Libraries Transformation) (ppt)
KM : Share & Learn กันเพลิน ๆ ร่วมเรียนรู้และแบ่งปัน ถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์การทำงานจาก อ.ชลทิชา นารอง รองผู้อำนวยการฝ่ายสารสนเทศเขตพื้นที่ในเมือง (pdf)
แนวปฏิบัติที่ดี (Best practices) เรื่อง การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ให้สอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอน สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (pdf)
Libraries Transformation (ppt)