สืบค้นทรัพยากรห้องสมุด
สืบค้นวิทยานิพนธ์ มมส
สืบค้นสื่อโสตทัศน์
Single Search Service
WorldCat Search
ทรัพยากรห้องสมุด

Cataloging in Publication
ISBN Request

 • One Stop Service

    • Information Literacy
    • Information Resources Delivery Service
    • Interlibrary Loan
    • บริการสารสนเทศเพื่อการวิจัย
    • Information Service for Distance Learning
บริการยืมระหว่างห้องสมุด
บริการยืมระหว่างห้องสมุด
บริการเผยแพร่สารสนเทศรายบุคคล
เผยแพร่สารสนเทศรายบุคคล
บริการข่าวสารทันสมัย
บริการข่าวสารทันสมัย

บริการ Alert

ตรวจสอบ Journal impact factor

บริการตรวจสอบการอ้างอิง

บริการรวบรวมบรรณานุกรม

สืบค้นสารสนเทศเพื่อการวิจัย

สอนการจัดการบรรณานุกรม
 • ฐานข้อมูลออนไลน์

วิทยาศาสตร์สุขภาพ / มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / แสดงทั้งหมด
    • ABI Inform Complete คู่มือ

    • Academic Search Complete คู่มือ

    • Access Engineering คู่มือ

    • Access Medicine คู่มือ

    • American Chemical Society Journal (ACS) คู่มือ

    • Business Source Complete คู่มือ

    • CINAHL Plus with FullText คู่มือ

    • Communication & Mass Media Complete คู่มือ

    • Computers & Applied Sciences Complete คู่มือ

    • Digital Library (ACM) คู่มือ

    • Education Research Complete คู่มือ

    • EMERALD Management (EM92) คู่มือ

    • H.W. Wilson (12 Subject) คู่มือ

    • IEEE/IEE Electronic Library (IEL) คู่มือ

    • ISI Web of Science คู่มือ

    • MiC E-Library คู่มือ

    • ProQuest Dissertations & Theses คู่มือ

    • Science Direct คู่มือ

    • Springer Link -Journal คู่มือ

    • UpToDate คู่มือ


 • หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

    • Thai Academic eBook (471 titles)
    • Springer eBook Collection
    • eBook Collection (EBSCOHost) (8,974 titles)
    • PDF Dissertation Fulltext (IR-Web Information Resources on Web)
    • eBook Academic Collection (EBSCO) (120,000 titles)
    • AccessMedicine eBook (58 titles)
    • Free eBook

 • เครือข่ายความร่วมมือ

    • Union Catalog
    • ThaiLIS (Thai Digital Collection)

 • ฐานข้อมูลใช้ฟรี

    • Aardvark คู่มือ

    • Agricola Online Access คู่มือ

    • ALA: American Library Association คู่มือ

    • American Chemical Socity คู่มือ

    • Arxiv.org E-Print Archive คู่มือ

    • BioMed Central คู่มือ

    • ChemBioFinder คู่มือ

    • DIRLINE : National Library of Medicine and National Institutes of Health คู่มือ

    • DOAJ คู่มือ

    • Energy Citations Database (ECD) คู่มือ


 • ฐานข้อมูลทดลองใช้

    • Access English คู่มือ

    • Britanica Online Academic คู่มือ

 • ถามบรรณารักษ์

    • คืนหนังสือแล้วแต่ขึ้นค้างยืม (0)
    • ระบบยืมต่อหนังสือออนไลน์ (1)
    • เข้าเว็บเพื่อยืมหนังสือต่อไม่ได้ (1)
    • ระบบในการจัดหนังสือ (1)
    • คืนหนังสือและเสียค่าปรับเเล้วทำไมมันยังค้างในระบบ (1)
ดูเพิ่มเติม

 • บริการอบรมการสืบค้นสารสนเทศ

    • การรู้สารสนเทศ
    • ตารางการแนะนำสืบค้นข้อมูล
    • วิธีการสืบค้นสารสนเทศ
    • บริการอบรมการสืบค้นสารสนเทศ
    • บทเรียนออนไลน์ Web OPAC

 • สาระบันเทิง

    • Video on Demand
    • Library Radio

 • ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จออนไลน์

ดูเพิ่มเติม
 • แนะนำสั่งซื้อทรัพยากร

ดูเพิ่มเติม
 • ดาวน์โหลด

       ซอฟท์แวร์
    • Endnote for Windows X4
    • Acrobat Reader 8.0.exe
    • Windows Media Player 10.exe
       แบบฟอร์ม
    • แบบฟอร์มกรอกรายการยืมระหว่างห้องสมุด
    • แบบฟอร์มกรอกขอเลข ISBN
    • แบบฟอร์มการสมัครสมาชิก สำหรับนิสิตใหม่
    • แบบฟอร์มการสมัครสมาชิก สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
    • แบบฟอร์มขอมีบัตรสมาชิกห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
    • แบบฟอร์มขอใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์
    • แบบฟอร์มขอรับบริจาคหนังสือ
    • แบบฟอร์มสารสนเทศทางไกล
    • แบบฟอร์มสมัครสมาชิกเครือข่ายห้องสมุดจังหวัดมหาสารคาม
    • แบบฟอร์ขอใช้บริการหนังสือกำลังดำเนินการ
    • แบบฟอร์มขอใช้วารสารและหนังสือพิมพ์ล่วงเวลา
    • แบบฟอร์มขอใช้บริการเอกสารชั้นปิด ศูนย์สารนิเทศอีสานสิรินธร
    • แบบฟอร์มขอใช้จุลสาร

 • ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

    • 22 พฤษภาคม 2560 : สำนักฯ แจ้งเวลาให้บริการระหว่างวันที่ 22-24 พ.ค.60
    • 17 พฤษภาคม 2560 : ขอเชิญใช้งานฐานข้อมูลใช้ฟรี
    • 15 พฤษภาคม 2560 : ช่องทางง่ายๆ ในการตรวจสอบประวัติการยืม-คืน
    • 3 พฤษภาคม 2560 : ทำอย่างไรเมื่อหนังสือ วารสาร งานวิจัย ที่ต้องการ ไม่มีในห้องสมุด
    • 2 พฤษภาคม 2560 : แจ้งงดบริการช่วงเดือนพฤษภาคม
    • 1 พฤษภาคม 2560 : สำนักวิทยบริการ เพิ่มเวลาเปิดบริการถึง 22.00 น. ช่วงก่อนสอบ ระหว่างวันที่ 1 - 14 พ.ค. 2560
    • 1 พฤษภาคม 2560 : แจ้งกำหนดวันสุดท้ายของการส่งหนังสือ
    • 28 เมษายน 2560 : ผู้บริหารสำนักวิทยบริการสรุปฝึกงานนิสิตต่างชาติ
    • 27 เมษายน 2560 : สำนักวิทยบริการ มมส ออกบริการ(จังหวัดเคลื่อนที่) กับจังหวัดมหาสารคาม
    • 25 เมษายน 2560 : ผู้บริหารต้อนรับอาจารย์และนิสิตที่เข้าร่วมโครงการ BINUS University
ดูเพิ่มเติม
 • ปฏิทิน
 • ภาพกิจกรรมสำนักฯ

ดูเพิ่มเติม
 • บรรณานิทัศน์

 • ทรัพยากรใหม่

    • Media (พ.ค.) 
    • Books (1-15 พ.ค.)
    • Books (16-30 พ.ค.)
    • Article (16-30 พ.ค.)
    • รายชื่อหนังสือที่ตรงกับหลักสูตร


 • เผยแพร่การจัดการความรู้

Academic Resource Center
KM : แนวปฏิบัติที่ดี (Best practices) ในการลงรายการทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัลตามมาตรฐาน RDA (Resource Description and Access) สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (pdf)
KM : Share & Learn กันเพลิน ๆ ร่วมเรียนรู้และแบ่งปัน ถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์การทำงานจาก อ.ชลทิชา นารอง รองผู้อำนวยการฝ่ายสารสนเทศเขตพื้นที่ในเมือง (pdf)
แนวปฏิบัติที่ดี (Best practices) เรื่อง การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ให้สอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอน สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (pdf)
Libraries Transformation (ppt)
รายงานการประชุมโครงการสำรวจรายชื่อหนังสือหลัก (core book)/ วารสารหลัก (core journal) ครั้งที่ 12 คณะวิทย์ฯ (pdf)