สืบค้นทรัพยากรห้องสมุด
สืบค้นวิทยานิพนธ์ มมส
สืบค้นสื่อโสตทัศน์
Single Search Service
WorldCat Search
ทรัพยากรห้องสมุด

Cataloging in Publication
ISBN Request

 • One Stop Service

    • Information Literacy
    • Information Resources Delivery Service
    • Interlibrary Loan
    • บริการสารสนเทศเพื่อการวิจัย
    • Information Service for Distance Learning
บริการยืมระหว่างห้องสมุด
บริการยืมระหว่างห้องสมุด
บริการเผยแพร่สารสนเทศรายบุคคล
เผยแพร่สารสนเทศรายบุคคล
บริการข่าวสารทันสมัย
บริการข่าวสารทันสมัย

บริการ Alert

ตรวจสอบ Journal impact factor

บริการตรวจสอบการอ้างอิง

บริการรวบรวมบรรณานุกรม

สืบค้นสารสนเทศเพื่อการวิจัย

สอนการจัดการบรรณานุกรม
 • ฐานข้อมูลออนไลน์

วิทยาศาสตร์สุขภาพ / มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / แสดงทั้งหมด
    • ABI Inform Complete คู่มือ

    • Academic Search Complete คู่มือ

    • Access Engineering คู่มือ

    • Access Medicine คู่มือ

    • American Chemical Society Journal (ACS) คู่มือ

    • Business Source Complete คู่มือ

    • CINAHL Plus with FullText คู่มือ

    • Communication & Mass Media Complete คู่มือ

    • Computers & Applied Sciences Complete คู่มือ

    • Digital Library (ACM) คู่มือ

    • Education Research Complete คู่มือ

    • EMERALD Management (EM92) คู่มือ

    • H.W. Wilson (12 Subject) คู่มือ

    • IEEE/IEE Electronic Library (IEL) คู่มือ

    • ISI Web of Science คู่มือ

    • MiC E-Library คู่มือ

    • ProQuest Dissertations & Theses คู่มือ

    • Science Direct คู่มือ

    • Scopus คู่มือ

    • Springer Link -Journal คู่มือ

    • UpToDate คู่มือ


 • หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

    • Thai Academic eBook (471 titles)
    • Springer eBook Collection
    • eBook Collection (EBSCOHost) (8,974 titles)
    • PDF Dissertation Fulltext (IR-Web Information Resources on Web)
    • eBook Academic Collection (EBSCO) (120,000 titles)
    • AccessMedicine eBook (58 titles)

 • เครือข่ายความร่วมมือ

    • Union Catalog
    • ThaiLIS (Thai Digital Collection)

 • ฐานข้อมูลใช้ฟรี

    • Aardvark คู่มือ

    • Agricola Online Access คู่มือ

    • American Chemical Socity คู่มือ

    • Arxiv.org E-Print Archive คู่มือ

    • DIRLINE : National Library of Medicine and National Institutes of Health คู่มือ

    • DOAJ คู่มือ

    • Energy Citations Database (ECD) คู่มือ

    • ERIC (Educational Resources Information Center) คู่มือ

    • European Patents คู่มือ

    • free medical journals คู่มือ


 • ฐานข้อมูลทดลองใช้

    • Academic OneFile คู่มือ

    • Access English คู่มือ

    • Food Science Source คู่มือ

    • National Geographic Virtual Library คู่มือ

 • ถามบรรณารักษ์

ดูเพิ่มเติม
 • บริการอบรมการสืบค้นสารสนเทศ

    • การรู้สารสนเทศ
    • ตารางการแนะนำสืบค้นข้อมูล
    • วิธีการสืบค้นสารสนเทศ
    • บริการอบรมการสืบค้นสารสนเทศ
    • บทเรียนออนไลน์ Web OPAC

 • สาระบันเทิง

    • Video on Demand
    • Library Radio

 • ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จออนไลน์

ดูเพิ่มเติม
 • แนะนำสั่งซื้อทรัพยากร

ดูเพิ่มเติม
 • ดาวน์โหลด

       ซอฟท์แวร์
    • Endnote for Windows X4
    • Acrobat Reader 8.0.exe
    • Windows Media Player 10.exe
       แบบฟอร์ม
    • แบบฟอร์มกรอกรายการยืมระหว่างห้องสมุด
    • แบบฟอร์มกรอกขอเลข ISBN
    • แบบฟอร์มการสมัครสมาชิก สำหรับนิสิตใหม่
    • แบบฟอร์มการสมัครสมาชิก สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
    • แบบฟอร์มขอมีบัตรสมาชิกห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
    • แบบฟอร์มขอใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์
    • แบบฟอร์มขอรับบริจาคหนังสือ
    • แบบฟอร์มสารสนเทศทางไกล
    • แบบฟอร์มสมัครสมาชิกเครือข่ายห้องสมุดจังหวัดมหาสารคาม
    • แบบฟอร์ขอใช้บริการหนังสือกำลังดำเนินการ
    • แบบฟอร์มขอใช้วารสารและหนังสือพิมพ์ล่วงเวลา
    • แบบฟอร์มขอใช้บริการเอกสารชั้นปิด ศูนย์สารนิเทศอีสานสิรินธร
    • แบบฟอร์มขอใช้จุลสาร

 • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สมัครงาน

    • 24 พฤษภาคม 2559 : ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าปฎิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
    • 26 เมษายน 2559 : ประกาศ : รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่ห้องสมุด)
    • 12 เมษายน 2559 : ประกาศ ก.บ.ม. มมส เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์ขอรับการสอบแข่งขันฯ (บรรณารักษ์ปฏิบัติการ)
    • 28 มีนาคม 2559 : รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 20/2559
    • 23 มีนาคม 2559 : ประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่องรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 20/2559
ดูเพิ่มเติม
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

    • 23 พฤษภาคม 2559 : สำนักวิทยบริการต้อนรับนิสิตโครงการเรียนล่วงหน้า
    • 4 พฤษภาคม 2559 : สำนักวิทยบริการแจ้งงดบริการเพื่อพัฒนาบุคลากร
    • 4 พฤษภาคม 2559 : แจ้งวันกำหนดส่งหนังสือ ภาคเรียนที่ 2/2558
    • 26 เมษายน 2559 : สำนักวิทยบริการแจ้งงดบริการในช่วงเดือนพฤษภาคม 2559
    • 18 เมษายน 2559 : พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้ช่วยบรรณารักษ์และการซ่อมหนังสือ
    • 8 เมษายน 2559 : สำนักวิทยบริการจัดอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการผลิตงานวิจัย
    • 8 เมษายน 2559 : KM การปฏิบัติงานจัดการไฟล์ดิจิทัล สำนักวิทยบริการ
    • 5 เมษายน 2559 : เตรียมความพร้อมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ช่วยบรรณารักษ์และการซ่อมหนังสือ
    • 4 เมษายน 2559 : บุคลากรสำนักวิทยบริการ ได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2558
    • 31 มีนาคม 2559 : สำนักวิทยบริการจัดฝึกอบรมระยะสั้นให้แก่ผู้บริหารบุคลากรจาก สปป.ลาว
ดูเพิ่มเติม
 • ปฏิทิน
 • ภาพกิจกรรมสำนักฯ

ดูเพิ่มเติม

 • เผยแพร่การจัดการความรู้

Academic Resource Center
Libraries Transformation (ppt)
รายงานการประชุมโครงการสำรวจรายชื่อหนังสือหลัก (core book)/ วารสารหลัก (core journal) ครั้งที่ 12 คณะวิทย์ฯ (pdf)
รายงานการประชุมโครงการสำรวจรายชื่อหนังสือหลัก (core book)/ วารสารหลัก (core journal) ครั้งที่ 11 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ (pdf)
รายงานการประชุมโครงการสำรวจรายชื่อหนังสือหลัก (core book)/ วารสารหลัก (core journal) ครั้งที่ 10 คณะวิศวกรรมฯ (pdf)
รายงานการประชุมโครงการสำรวจรายชื่อหนังสือหลัก (core book)/ วารสารหลัก (core journal) ครั้งที่ 9 คณะการท่องเที่ยวฯ (pdf)