เครือข่ายความร่วมมือ

ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
คณะทำงานความร่วมมือต่างๆ

ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
• คณะทำงานฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา ห้องสมุดอุดมศึกษา
• คณะทำงานเพื่อความร่วมมือระหว่างห้องสมุดอุดมศึกษา ฝ่ายวารสารและเอกสาร

โครงการสร้างฐานข้อมลเพื่อการจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์
โครงการสร้างฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม
โครงการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย
ศูนย์บริการความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการศึกษา
MALINET (Mahasarakham Library Network - MALINET)