กลับ : โพสท์คำถาม
นิสิตระดับปริญญาโทไม่อาจยืมหนังสือได้
โดย ผศ.ดร.อภิญวัฒน์ โพธิ์สาน ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาศาสนาและภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น , 16:53 28 กันยายน 2559

นิสิตระดับปริญญาโทที่เรียนจบ Course works แล้ว กำลังอยู่ในช่วงขออนุมัติชื่อวิทยานิพนธ์และอาจารย์ที่ปรึกษา (TS1) จากบัณฑิตวิทยาลัย และกำลังพัฒนาโครงร่างวิทยานิพนธ์ 3 บทอยู่ ในช่วงนี้ไม่สามารถลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ได้ เพราะไม่แน่ใจว่า จะได้รับอนุมัติและจะเสร็จทันสอบหรือไม่ จึงยังไม่ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ จึงไม่สามารถยืมหนังสือจากห้องสมุด (สำนักวิทยบริการ) ได้ เนื่องจากไม่แน่ใจว่าหัวข้อวิทยานิพนธ์จะผ่านหรือไม่ จะพัฒนาโครงร่างวิทยานิพนธ์ 3 บททันขึ้นสอบหรือไม่ ซึ่งความจริงทางบัณฑิตวิทยาลัยก็มีตารางที่สามารถยื่นเรื่องขอลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ ภาคการศึกษาที่ 1/2559 ได้ จนถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2559 การลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ แล้วไม่สามารถขึ้นสอบได้ทันตามกำหนดในเทอมนี้ จะมีผลทำให้ Transcript ที่ออกมาให้ติด U ในเทอมนั้นๆ แต่ทางห้องสมุดหรือสำนักวิทยบริการอ้างแต่ระเบียบว่า ถ้าไม่ลงวิทยานิพนธ์ก็ไม่สามารถยืมหนังสือได้ถ่ายเดียว จึงทำให้นิสิตไม่สามารถยืมหนังสือได้ระหว่างยื่นขออนุมัติชื่อวิทยานิพนธ์และอาจารย์ที่ปรึกษาและกำลังพัฒนาโครงร่างวิทยานิพนธ์ 3 บท (TS2) ทั้งๆ ที่ว่า ห้องสมุดคือหัวใจสำคัญของข้อมูลเชิงเอกสารสำหรับนิสิตที่กำลังพัฒนาโครงร่างและกำลังเขียนวิทยานิพนธ์อยู่ อนึ่ง ทางคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้เคยทำหนังสือถึงสำนักวิทยบริการให้นิสิตที่กำลังอยู่ในช่วงขออนุมัติชื่อวิทยานิพนธ์และอาจารย์ที่ปรึกษาจากบัณฑิตวิทยาลัย (TS1) และพัฒนาโครงร่างวิทยานิพนธ์ 3 บท (TS2) ในเทอมที่แล้ว พอขึ้นเทอมใหม่ ถ้ายังไม่ได้ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ ก็จะยืมหนังสือจากห้องสมุดไม่ได้อีกเช่นเดิม เป็นไปได้หรือไม ถ้านิสิตที่กำลังรอขออนุมัติชื่อวิทยานิพนธ์และอาจารย์ที่ปรึกษา (TS1) และกำลังพัฒนาโครงร่างวิทยานิพนธ์ 3 บท (TS2) กำลังรักษาสถานภาพโดยการเชื่อตนเองว่า ไม่สามารถจะพัฒนาโครงร่างวิทยานิพนธ์เพื่อขึ้นสอบ 3 บทได้ทันหรือไม่สามารถพัฒนาตัววิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ให้แล้วเสร็จเพื่อขึ้นสอบได้ทัน จะเสียค่าห้องสมุด แล้วให้โอกาสนิสิตได้ยืมจากห้องสมุดได้ หรือจะมีมาตรการอย่างไร เพื่อช่วยเหลือนิสิตให้สามารถยืมหนังสือจากห้องสมุดเพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงวิทยานิพนธ์ของตนๆ ได้


คำตอบ #1 : ตอบโดย *รุ่งเรือง สิทธิจันทร์ , 23:53 12 ตุลาคม 2559
เรียน ผศ.ดร.อภิญวัฒน์ โพธิ์สาน ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาศาสนาและภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ค่ะ..... ขอขอบพระคุณสำหรับข้อคำถามและข้อเสนอแนะดีๆ ค่ะ .... สำนักวิทยบริการ ขอเรียนให้ท่านทราบดังนี้ค่ะ...... เพื่อให้มีแนวทางหรือคู่มือในการปฏิบัติงานบริการสารสนเทศของบุคลากรสำนักวิทยบริการ สำนักวิทยบริการจึงได้ออก “ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการใช้บริการสำนักวิทยบริการ พ.ศ.2553 ข้อที่ 6 ผู้มีสิทธิ์ยืมทรัพยากรสารสนเทศ ได้แก่ (2) นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปัจจุบันหรือนิสิตที่มีคณบดีหรืออาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้รับรอง...” และ “ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง การบริการและข้อปฏิบัติของผู้ใช้บริการสำนักวิทยบริการ หมวด 1 หน้าที่ความรับผิดชอบ ข้อ 4 (3) การต่ออายุสมาขิก 3.1 นิสิต และนักเรียนจะต้องต่ออายุสมาชิกทุกภาคการศึกษา ข้อ 5 (2) สมาชิกประเภทนิสิต และนักเรียนจะสิ้นสุดสมาชิกภาพเมื่อไม่ต่ออายุบัตรสมาชิก สำเร็จการศึกษา พ้นสภาพการเป็นนิสิต หรือสภาพการเป็นนักเรียน ข้อ 5 (3) สมาชิกจะสิ้นสุดสมาชิกภาพเมื่อไม่ต่ออายุสมาชิก .....” เนื่องจากเกิดเหตุการณ์ในอดีตก่อนที่จะมีระเบียบและประกาศ ส่งผลให้ทรัพย์สินของทางราชการเกิดการสูญหาย มหาวิทยาลัยจึงเห็นควรให้ออกระเบียบและประกาศ เพื่อควบคุมทรัพย์สินของทางราชการ ซึ่งอาจทำให้เกิดความไม่สะดวกในการใช้บริการ สำนักวิทยบริการต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย ในการนี้ เพื่อป้องกันความเสี่ยงอันอาจจะเกิดขึ้นภายหลัง ผู้ปฏิบัติงานจึงจำเป็นต้องปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบและประกาศดังกล่าวอย่างเคร่งครัดค่ะ ........... ดังนั้น แนวปฏิบัติเดิมที่ท่านเคยทำหนังสือรับรองความเสียหายอันอาจจะเกิดจากการกระทำใดๆ ของนิสิตมายังสำนักวิทยบริการ ก็ยังอยู่ในดุลยพินิจที่สามารถทำได้และต้องทำทุกภาคเรียนค่ะ........ ส่วนข้อเสนอแนะที่ว่า จะให้นิสิตชำระค่าห้องสมุด เพื่อให้ยืมหนังสือได้นั้น ทางสำนักวิทยบริการ ขอนำหารือ และปรับปรุงระเบียบและประกาศ ต่อไป .......... ขอบคุณค่ะ
หัวข้อคำถาม คำตอบ โพสท์เมื่อ
คืนหนังสือแล้วแต่ขึ้นค้างยืม
ระบบยืมต่อหนังสือออนไลน์
เข้าเว็บเพื่อยืมหนังสือต่อไม่ได้
ระบบในการจัดหนังสือ
คืนหนังสือและเสียค่าปรับเเล้วทำไมมันยังค้างในระบบ
รหัสการเข้า Proques
ทำหนังสือหายต้องทำอย่างไร
ไม่สามารถใช้ระบบ VPN ได้ครับ
ไม่ได้จ่ายเงินค่าปรับหนังสือ
ฐานข้อมูลออนไลน์
นิสิตระดับปริญญาโทไม่อาจยืมหนังสือได้
อยากติดต่อหาคนๆหนื่ง
รบกวนอธิบายวิธียืมต่อผ่านเว็ปทีครับ
ยืมและคืนผ่านระบบไม่ได้
สอบถามใบตอบรับการเผยแพร่ตำรา
การซื้อฐานข้อมูล Scopus
ตรวจสอบรายการยืม
test
การปริ้นงานสืบค้นใน
เรื่องเวลาปิดสำนักวิทยบริการช่วงสอบค่ะ
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับภาษา
ssl-vpn
สำนักจะเปิดสี่ทุ่มอีกเมื่อไหร่ครับ
   [แสดง 23/23 รายการ]