การสมัครสมาชิก
โปรแกรม SSL VPN
การใช้ฐานข้อมูลออนไลน์
การใช้ Web OPAC
สถานที่จัดให้บริการ
สิทธิ์ในการยืม
หมวดหมู่ทรัพยากร


ระเบียบและข้อปฏิบัติในการใช้บริการ
1) สำนักวิทยบริการเป็นสถานที่ราชการโปรดแต่งกายสุภาพ
2) ห้ามนำอาหาร และเครื่องดื่ม เข้ามารับประทานภายในสำนักวิทยบริการ
3) ศึกษาระเบียบการเข้าใช้บริการต่างๆ เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว
4) ห้ามส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่น งดใช้เครื่องมือสื่อสารภายในสำนักวิทยบริการ หรือใช้ในจุดที่ให้บริการเฉพาะโทรศัพท์มือถือเท่านั้น
5) ผู้ใช้บริการสามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คได้ที่ชั้น 4 เท่านั้น
6) สืบค้นสารสนเทศจาก Web OPAC แล้วจดเลขเรียกหนังสือหรือชื่อวารสารที่ต้องการก่อนเข้าไปหยิบตัวเล่มเพื่อง่ายต่อการหาหนังสือ
7) เมื่ออ่านหนังสือเสร็จแล้ว ขอความร่วมมือนำไปเก็บที่ชั้นพักหนังสือตามหมวดหมู่ เพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดเก็บขึ้นชั้นหนังสือได้อย่างรวดเร็ว
8) หากต้องการยืมหนังสือ ให้นำหนังสือมายืมด้วยตนเองผ่านเครื่องยืมอัตโนมัติ
9) การคืนหนังสือ หน่วยบริการขามเรียง คืนหนังสือได้ที่เครื่องรับคืนหนังสืออัตโนมัติ และหน่วยบริการศรีสวัสดิ์ คืนหนังสือได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน
10) หากมีค่าปรับ ยื่นบัตรนิสิตเพื่อชำระค่าปรับได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน
11) ทรัพยากรสื่อโสตทัศน์ ให้บริการยืม-คืน ที่ห้องสื่อโสตทัศน์ หน่วยบริการขามเรียง ชั้น 4
12) ตรวจสอบประวัติการยืมของท่านผ่านเว็บไซต์ของสำนักวิทยบริการอย่างสม่ำเสมอ
13) การใช้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คเพื่อเชื่อมต่อสัญญาณ Wireless นิสิตต้องใส่รหัส Barcode และเลขประจำตัวประชาชน
14) บุคคลภายนอกถ้าต้องการใช้บริการ Wireless สามารถติดต่อขอรหัสบาร์โค้ดชั่วคราวได้ที่บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า