การสมัครสมาชิก
โปรแกรม SSL VPN
การใช้ฐานข้อมูลออนไลน์
การใช้ Web OPAC
สถานที่จัดให้บริการ
สิทธิ์ในการยืม
หมวดหมู่ทรัพยากร

การสมัครสมาชิก

การสมัครสมาชิก
1) นิสิตใหม่ นำบัตรประจำตัวนิสิต หรือ บัตรประชาชน พร้อมกรอกแบบฟอร์มการทำบัตรสมาชิกได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืม -คืน ที่หน่วยบริการขามเรียง หรือ หน่วยบริการศรีสวัสดิ์
2) อาจารย์ พนักงาน บุคลากร นำบัตรข้าราชการ บัตรเจ้าหน้าที่ พร้อมกรอกแบบฟอร์มการทำบัตรสมาชิกได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืม –คืน ทั้ง 2 หน่วยบริการ
หมายเหตุ กรณีอาจารย์ พนักงาน บุคลากร บรรจุใหม่และยังไม่มีบัตรเจ้าหน้าที่ ให้นำบัตรประชาชนหรือใบอนุญาตที่ทางราชการออกให้มาใช้สมัครสมาชิก พร้อมกับแนบสำเนาคำสั่งการบรรจุและผู้บังคับบัญชาลงลายมือชื่อรับรองในแบบฟอร์มสมัครสมาชิก

3. การยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ
1) สมาชิกต้องยืมด้วยบัตรนิสิตหรือบัตรประชาชนของตนเอง ห้าม นำบัตรผู้อื่นมาใช้
2) สมาชิกยืมหนังสือด้วยตนเองผ่านเครื่องยืมอัตโนมัติ โดยใส่รหัส PIN
3) การยืมต่อ (Renew) สามารถยืมต่อได้อีก 1 ครั้ง ระยะเวลาการยืม 7 วัน
4) การยืมสื่อโสตทัศน์ สมาชิกสามารถยืมได้ที่ห้องบริการสื่อโสตทัศน์ ชั้น 4 โดยสืบค้นและจดเลขเรียกยื่นให้กับเจ้าหน้าที่หยิบให้
5) สมาชิกสามารถตรวจสอบประวัติการยืม / รายการหนังสือค้างส่ง / ยืมต่อ / หนังสือดำเนินการ ด้วยตนเองผ่าน Web OPAC ได้ทางเว็บไซต์ของสำนักวิทยบริการ http://www.library.msu.ac.th
6) คืนหนังสือที่เครื่องรับคืนหนังสืออัตโนมัติ หน่วยบริการขามเรียง หรือ เคาน์เตอร์บริการยืม –คืน หน่วยบริการศรีสวัสดิ์