การสมัครสมาชิก
โปรแกรม SSL VPN
การใช้ฐานข้อมูลออนไลน์
การใช้ Web OPAC
สถานที่จัดให้บริการ
สิทธิ์ในการยืม
หมวดหมู่ทรัพยากร

โปรแกรม SSL VPN
SSL VPN หรือ Secure Sockets Layer + Virtual Private Network เป็นระบบที่ช่วยให้นิสิต อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่ใช้การสื่อสารผ่าน MODEM, ADSLหรือบริการจาก ISP ค่ายต่าง ๆ สามารถใช้บริการสืบค้นข้อมูลผ่านเว็บไซต์สำนักวิทยบริการได้เสมือนกับอยู่ภายในมหาวิทยาลัย เช่น ฐานข้อมูลออนไลน์ E-Booksฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์และงานวิจัย ฐานข้อมูลเอกสารอิเล็กทรอนิกส์โครงการThaiLIS (TDC) ฐานข้อมูลสื่อดิจิทัล เป็นต้น หรือต้องการใช้งานระบบต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องใช้ IP Addressของมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้โดยไม่ต้องเดินทางมาใช้งานที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม