การสมัครสมาชิก
โปรแกรม SSL VPN
การใช้ฐานข้อมูลออนไลน์
การใช้ Web OPAC
สถานที่จัดให้บริการ
สิทธิ์ในการยืม
หมวดหมู่ทรัพยากร

การใช้ฐานข้อมูลออนไลน์


เริ่มต้นการสืบค้น

เข้าที่เว็บไซต์ของสำนักวิทยบริการ www.library.msu.ac.th จากนั้นคลิกเลือก Searchหน้าจอเว็บไซต์จะแสดงรายชื่อฐานข้อมูลออนไลน์


เลือกฐานข้อมูลที่ต้องการสืบค้น เช่น ProQuest Dissertations & Theses จะปรากฏหน้าต่างฐานข้อมูลออนไลน์ขึ้นมาใหม่เพื่อให้เริ่มสืบค้นได้