การสมัครสมาชิก
โปรแกรม SSL VPN
การใช้ฐานข้อมูลออนไลน์
การใช้ Web OPAC
สถานที่จัดให้บริการ
สิทธิ์ในการยืม
หมวดหมู่ทรัพยากร

สถานที่จัดให้บริการ
1. หน่วยบริการสำนักวิทยบริการ มี 2 หน่วยบริการ
- สำนักวิทยบริการ อาคาร A ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0-43754-322-40 ต่อ 2491, 2493, 2405 โทรสาร 0-43754-358
- หน่วยบริการศรีสวัสดิ์ (ข้างคณะศึกษาศาสตร์) เขตพื้นที่ในเมือง ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม โทร 0-43711-162 หมายเลขภายใน 6072

2. เวลาให้บริการ เปิดบริการ วันจันทร์-เสาร์ :08.00 -20.00 น. วันอาทิตย์ :08.00 -18.00 น.
ปิดบริการ ตามวันหยุดนักขัตฤกษ์ และตามประกาศของมหาวิทยาลัย

3. บริการของสำนักวิทยบริการ
1) บริการบริการยืม –คืน –ยืมต่อ บริการจองหนังสือ บริการหนังสือสำรอง บริการหนังสือที่ยังไม่ออกให้บริการ บริการรับส่งเอกสารระหว่างหน่วยบริการ (IRDS)
2) บริการยืมระหว่างห้องสมุดในเครือข่าย ThaiLIS, PULINET, MALINET, Journal Link
3) บริการชุมชนและส่งเสริมการใช้บริการ ได้แก่ ฝึกอบรมการสืบค้นสารสนเทศ บริการนำชมห้องสมุด บริการวิชาการแก่ชุมชน
4) บริการสิ่งอำนวยความสะดวก ได้แก่ บริการเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN) บริการคอมพิวเตอร์สำหรับสืบค้นสารสนเทศ บริการห้องสืบค้นสื่อโสตทัศน์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริการที่นั่งอ่าน บริการห้องเรียนรู้ด้วยตนเองรายกลุ่มและรายบุคคล
5) บริการศึกษาค้นคว้าวิจัยสารสนเทศเกี่ยวกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือทุกด้าน (ศูนย์สารนิเทศอีสานสิรินธร)
6) บริการสื่อโสตทัศน์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์
7) บริการสารสนเทศทางไกล เป็นบริการเพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้บริการ ห้องสมุดแก่นิสิตศูนย์บริการการศึกษาของมหาวิทยาลัย เปรียบเสมือนมาใช้บริการที่สำนักวิทยบริการ
8) บริการระบบ SSL VPN (Secure Sockets Layer + Virtual Private Network) เพื่อช่วยให้ผู้ใช้บริการสามารถสืบค้นสารสนเทศผ่านเว็บไซต์สำนักวิทยบริการได้จากภายนอกมหาวิทยาลัยเสมือนสืบค้นผ่านเครือข่ายมหาวิทยาลัย
9) บริการห้องอ่านหนังสือ 24 ชั่วโมง
10) บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า
- บริการฝึกอบรมการสืบค้นสารสนเทศ –บริการสารสนเทศเพื่อการวิจัย –บริการรวบรวมบรรณานุกรม
- บริการแนะนำการเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรม –บริการติดตามทรัพยากรสารสนเทศที่หาไม่พบ
- บริการตอบคำถามทางโทรศัพท์ และผ่านออนไลน์ (E-mail, Chat, Web board)

สถานที่จัดให้บริการ


คลังหนังสือ (หนังสือเก่า) ชั้น 1
ห้องอ่านหนังสือ 24 ชม. ”
กลุ่มงานเทคนิคสารสนเทศ ”
บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า ชั้น 2
เคาน์เตอร์บริการยืม –คืน ”
ศูนย์สารนิเทศอีสานสิรินธร ”
บริการสารสนเทศทางไกล ”
มุม SET CONNER ”
มุมหนังสือเด็กและเยาวชน ”
สำนักงานเลขานุการ สำนักวิทยบริการ ”
กลุ่มงานบริการสารสนเทศ ”
หนังสือทั่วไป/หนังสืออ้างอิง/หนังสือภาษาอังกฤษ/วิทยานิพนธ์/บทคัดย่อ/วารสาร-วารสารเย็บเล่ม/นิตยสาร/นวนิยาย/เรื่องสั้น ชั้น 3
บริการวารสารและหนังสือพิมพ์ ”
ศูนย์บริการถ่ายเอกสาร ”
ห้องจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย ชั้น 4
ห้องมีชัย ฤชุพันธุ์ / บริการสำเนาข้อมูลวิทยานิพนธ์ ”
ห้องสาสตราจารย์บุญชนะ อัตถากร ”
ห้องหนังสือนานาชาติ ”
ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ”
ห้องบริการสื่อโสตทัศนวัสดุ ”
ห้องเรียนรู้สื่อโสตทัศน์ ”
ห้องเรียนศึกษาค้นคว้ารายกลุ่มและบุคคล ”
งานจดหมายเหตุและสารสนเทศมหาวิทยาลัย ”
กลุ่มงานนวัตกรรมและสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ ”
กลุ่มงานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ”
กลุ่มงานสื่อโสตทัศน์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ”
หน่วยบริการศรีสวัสดิ์ เขตพื้นที่ในเมือง