การสมัครสมาชิก
โปรแกรม SSL VPN
การใช้ฐานข้อมูลออนไลน์
การใช้ Web OPAC
สถานที่จัดให้บริการ
สิทธิ์ในการยืม
หมวดหมู่ทรัพยากร

สิทธิ์ในการยืม

ประเภททรัพยากร

ประเภทสมาชิก

จำนวนรายการ

ระยะเวลา (วัน)

ค่าปรับ
เล่ม/ชิ้น/วัน

1. หนังสือทั่วไป
2. วิทยานิพนธ์
3. การศึกษาค้นคว้าอิสระ
4. นวนิยาย
5. เรื่องสั้น
6. โสตทัศนวัสดุ

- อาจารย์
- อาจารย์พิเศษ

 20

1 ภาคเรียน 

 5

- ข้าราชการ
- พนักงาน
- นิสิตปริญญาโท / เอก

 15

7

 5

- ลูกจ้าง
- นิสิต ป.ตรี / นร.สาธิต
- บุคคลภายนอก

 10

 7

5

- สมาชิก Pulinet

3

7

5

- สมาชิก Malinet

3

7

7. หนังสือสำรอง

- สมาชิกทุกประเภท

1

ไม่เกิน 1 วัน

20

8. หนังสืออ้างอิง
9. วารสาร
10. จุลสาร
11. หนังสือพิมพ์
12. เอกสารอีสาน

- สมาชิกทุกประเภท

ใช้ภายในสำนักวิทยบริการเท่านั้น