การสมัครสมาชิก
โปรแกรม SSL VPN
การใช้ฐานข้อมูลออนไลน์
การใช้ Web OPAC
สถานที่จัดให้บริการ
สิทธิ์ในการยืม
หมวดหมู่ทรัพยากร

หมวดหมู่ทรัพยากร

ระบบทศนิยมดิวอี้
สำนักวิทยบริการจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศตามระบบทศนิยมดิวอี้ (Dewey Decimal Classification) 10 หมวดใหญ่ ได้แก่

000 เบ็ดเตล็ด (General)
100 ปรัชญา (Philosophy)
200 ศาสนา (Religion)
300 สังคมศาสตร์ (Social Science)
400 ภาษา (Language)
500 วิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ (Pure Science)
600 วิทยาศาสตร์ประยุกต์ (Applied Science)
700 ศิลปะและการบันเทิง (Art and Recreation)
800 วรรณคดี (Literature)
900 ประวัติศาสตร์ (History)

สัญญลักษณ์ Collection ที่น่าสนใจ

อ / Ref หนังสืออ้างอิง
วจ / Res หนังสือวิจัย วิทยานิพนธ์ การศึกษาค้นคว้าอิสระ ปัญหาพิเศษ
ย / E หนังสือเยาวชน
น / Fic หนังสือนวนิยาย
รส / SC เรื่องสั้น
ผ / Aca ผลงานวิชาการ (ให้บริการที่ห้องจดหมายเหตุ)
สร / GP สิ่งพิมพ์รัฐบาล (ให้บริการที่ห้องบุญชนะ)
อบอ / RBA หนังสืออ้างอิงในห้องบุญชนะ
ส / S เอกสารอีสาน (ให้บริการที่ศูนย์สารนิเทศอีสานสิรินธร)
บย / AB บทคัดย่อ
บร / CL หนังสือแบบเรียน (ให้บริการที่หน่วยบริการศรีสวัสดิ์)
ศรีสวัสดิ์ หน่วยบริการศรีสวัสดิ์
College of Politics and Governance วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
คลังหนังสือ หนังสือที่ตีพิมพ์ย้อนหลังตั้งแต่ปี พ.ศ. 2528 หรือ ค.ศ. 1985


สัญลักษณ์ของประเภททรัพยากรสารสนเทศ

ARS บทความอีสาน
CDA ซีดีเพลง
CDM ซีดีมัลติมีเดีย
CDR ซีดีเฉพาะเนื้อหา
CF ดิสก์คอมพิวเตอร์ไฟล์
CP กฤตภาคออนไลน์
CPA กฤตภาคข่าวมหาวิทยาลัย
CPS กฤตภาคอีสาน
DF ซีดีคอมพิวเตอร์ไฟล์
DVD ดิจิทัลวีดีโอ
KIT ชุดการสอน
KP กล่องชุดส่งเสริมความรู้
MAPS แผนที่อีสาน
PD แผ่นเสียง
PP จุลสาร
PPA จุลสารมหาวิทยาลัย
PPS จุลสารอีสาน
SCA คู่มือหลักสูตรการศึกษามหาวิทยาลัย
TPS ภาคนิพนธ์อีสาน
VC วีดิทัศน์
VCD ซีดีภาพและเสียง
VCS วีดิทัศน์อีสาน
บทความ บทความที่ปรากฏอยู่ในวารสาร