บริการ VPN : Virtual Private Network

SSL VPN ย่อมาจาก Secure Sockets Layer + Virtual Private Network เป็นระบบที่ช่วยให้ นิสิต อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่ใช้การสื่อสารผ่าน MODEM, ADSL หรือ บริการจาก ISP ค่ายต่าง ๆ สามารถใช้บริการสืบค้นข้อมูลผ่านเว็บไซต์สำนักวิทยบริการได้เสมือนกับอยู่ภายในมหาวิทยาลัย เช่น ฐานข้อมูลออนไลน์ E-Books ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์และงานวิจัย ฐานข้อมูล เอกสารอิเล็กทรอนิกส์โครงการ ThaiLIS (TDC) ฐานข้อมูลสื่อดิจิทัล เป็นต้น หรือต้องการใช้งานระบบ ต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องใช้ IP Address ของมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้โดยไม่ต้องเดินทางมาใช้งานที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

    • HOST A: https://vpn.msu.ac.th/ บริการ VPN โดยสำนักคอมพิวเตอร์
    • HOST B: https://ssl-vpn.msu.ac.th/บริการ VPN โดยสำนักวิทยบริการ