เกี่ยวกับ
ผู้บริหาร
บุคลากร
ประกันคุณภาพการศึกษา
แผนปฏิบัติราชการ
ระบบและกลไกการดำเนินงาน
แนวปฏิบัติที่ดี


ปรัชญา แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต เสริมความรู้ ความคิด ภูมิปัญญา

ปณิธาน มุ่งสู่ความเป็นเลิศในการบริการสารสนเทศ เพื่อสนองความต้องการ ของผู้ใช้บริการด้วยจิตสำนึกที่ดี และเทคโนโลยีที่ทันสมัย

วิสัยทัศน์
สำนักวิทยบริการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ชั้นนำในการสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย การบริการชุมชน เพื่อผลักดันให้มหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับการจัดอันดับ 1 ใน 10 ของประเทศและมหาวิทยาลัยเพื่อชุมชนอันดับ 1 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

พันธกิจ
1. พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศการเรียนรู้ที่หลากหลายรูปแบบ และครอบคลุมทุกสาขาวิชา เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน และการวิจัย
2. พัฒนารูปแบบการให้บริการสารสนเทศด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต
3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความเป็นเลิศในการจัดระบบและให้บริการสารสนเทศ
4. ส่งเสริมการบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมให้พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
5. จัดหา จัดระบบ บริการ อนุรักษ์ เผยแพร่ และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของอีสาน
6. เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุด

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการ และให้บริการทรัพยากรสารสนเทศที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ สนับสนุนจัดการเรียนการสอน ศึกษาค้นคว้า และวิจัยของมหาวิทยาลัยและสังคม โดยมีการพัฒนาทรัพยากรการเรียนรู้ที่หลากหลายรูปแบบและครอบคลุมทุกสาขาวิชา
2. เพื่อพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต
3. เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความเป็นเลิศในการจัดการและให้บริการสารสนเทศ
4. เพื่อส่งเสริมการบริการวิชาการแก่ชุมชน
5. เพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสานให้ยั่งยืน
6. เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุด

ค่านิยมหลัก (Core Values)

 จิตบริการ (Service Mind)
 บริหารโปร่งใส (Transparency)
 ก้าวไกลด้วยเทคโนโลยี (Technology)
 มีความร่วมมือ (Cooperation)
 ยึดถือการเรียนรู้สู่ทีมคุณภาพ (Continuous Learning and Quality Improvement Teamwork)
จิตบริการ : การเป็นผู้ให้บริการสารสนเทศและความช่วยเหลือด้วยความกระตือรือร้น ให้คำแนะนำที่ดีแก่ผู้ใช้บริการ มุ่งมั่นสร้างความประทับใจ ให้ผู้ใช้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ไม่นั่งรอคอยรับ แต่เป็นฝ่ายริเริ่มให้เขาได้รับความรู้และสารสนเทศที่ต้องการ มีความทรงจำที่ดี ระลึกถึงเรา ให้ยิ้มได้เสมอเมื่อคิดถึงเรา

บริหารโปร่งใส : มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ยึดมั่นในจรรยาบรรณของวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ และความถูกต้อง ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตรวจสอบได้ ปฏิบัติงานด้วยความเสมอภาคและเป็นธรรม สร้างความไว้วางใจทั้งภายในภายนอก

ก้าวไกลด้วยเทคโนโลยี : มุ่งพัฒนาองค์กรให้ทันเทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรมด้านบริหารจัดการและบริการสารสนเทศ โดยเพิ่มสมรรถนะในการให้บริการผ่านระบบเครือข่ายสร้างความพร้อมให้แก่องค์กรในทุก ๆ ระดับ เพื่อสร้างความเป็นเลิศในการบริหารและบริการ

มีความร่วมมือ : มีการสร้างกัลยาณมิตรในวงวิชาชีพและสาขาที่เกี่ยวข้อง และพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และสถาบันบริการสารสนเทศในระดับท้องถิ่น ระดับชาติและนานาชาติ เพื่อขยายขีดความสามารถในการเรียนรู้ แลกเปลี่ยน บริหารจัดการ และบริการสารสนเทศที่คุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุดร่วมกัน

ยึดถือการเรียนรู้สู่ทีมคุณภาพ : บุคลากรทั่วทั้งองค์กร มุ่งเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ อย่างเท่าทันการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ซึ่งกันและกัน เพื่อเพิ่มคุณภาพและขีดความสามารถการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง มุ่งมั่นพัฒนา กระบวนการทำงานร่วมกันทั้งภายในองค์กรและเครือข่ายภายนอกอย่างกลมกลืน สอดคล้อง เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ด้วยความเข้าใจซึ่งกันและกันโดยใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าเพื่อเป้าหมายสูงสุด
• ประวัติโดยย่อ
16 กรกฎาคม 2512 เป็นวันที่หอสมุดวิทยาลัยวิชาการศึกษามหาสารคาม ได้เริ่มเปิดให้บริการโดยมีอาจารย์ทำหน้าที่บรรณารักษ์ 1 คน และภารโรงอีก 1 คน อาคารหอสมุดซึ่งสร้างด้วยเงินงบประมาณ เป็นเงิน 1,500,000 บาท มีพื้นที่ 800 ตารางเมตร พื้นที่ขนาดดังกล่าวนี้จะเพียงพอสำหรับบรรจุหนังสือ ได้ไม่เกิน 50,000 เล่ม

มิถุนายน 2517 วิทยาลัยวิชาการศึกษา ได้เปลี่ยนสถานะเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไม่ได้ระบุวิทยาเขต ทางมหาวิทยาลัยจึงได้นำหอสมุดของวิทยาเขตแต่ละแห่งไปสังกัดกองธุรการ วิทยาเขต โดยให้เป็นงานหนึ่งเรียกว่า งานหอสมุด

25 กรกฎาคม 2529 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ในฉบับพิเศษหน้า 36-42 เล่มที่ 103 ตอนที่ 139 ลงวันที่ 7 สิงหาคม พุทธศักราช 2529 ให้มีส่วนราชการสำนักวิทยบริการ ในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยนำพื้นฐานงานหอสมุดเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของสำนักวิทยบริการและมีสถานภาพ เทียบเท่าคณะ

พ.ศ 2537 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคามได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยมหาสารคามสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย สำนักวิทยบริการจึงได้สังกัดอยู่ภายใต้การบริหารของ มหาวิทยาลัยมหาสารคามจากนั้นจนถึงปัจจุบัน


• ข้อมูลการติดต่อ
สำนักวิทยบริการ อาคาร A
ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย
จังหวัดหมาสารคาม 44150
โทรศัพท์ : 0-43754-322 ต่อ 2493, 2491, 2405, โทรสาร : 0-43754-358
• Web Site : http://www.library.msu.ac.th E-mail : library@msu.ac.th
• Face book : http:// www.facebook.com/librarymsu
• Youtube : Youtube