การสมัครสมาชิก
โปรแกรม SSL VPN
การใช้ฐานข้อมูลออนไลน์
การใช้ Web OPAC
สถานที่จัดให้บริการ
สิทธิ์ในการยืม
หมวดหมู่ทรัพยากร

ตารางการแนะนำสืบค้นข้อมูล

 

ตารางการอบรมสืบค้นสารสนเทศ
ประจำปีการศึกษา 2558
     
วัน เวลา หัวข้อการอบรม
จันทร์ 10.30-12.00 การนำชมห้องสมุด Library Tour
  13.30-15.00 การจัดการบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม EndNote
อังคาร 10.30-12.00 การสืบค้นสารสนเทศจาก WebOPAC
  13.30-15.00 การสืบค้น Full Text วิทยานิพนธ์และงานวิจัย มมส. ฐานข้อมูล TDC ฐานข้อมูล CHE: PDF Dissertation Full Text 
พุธ 10.30-12.00 การจัดการบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม EndNote
  13.30-15.00 การสืบค้นสารสนเทศจาก Online Databases
พฤหัสบดี 10.30-12.00 การสืบค้น Full Text วิทยานิพนธ์และงานวิจัย มมส. ฐานข้อมูล TDC ฐานข้อมูล CHE: PDF Dissertation Full Text
  13.30-15.00 การสืบค้นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Books)
ศุกร์ 10.00-12.00 การสืบค้นสารสนเทศจาก Online Databases
  13.30-15.00 การจัดการบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม EndNote
     
หมายเหตุ   นิสิตหรืออาจารย์ หากต้องการเข้ารับการอบรมนอกเหนือจากวัน เวลาที่กำหนดในตาราง
  สามารถติดต่อบรรณารักษ์กลุ่มงานบริการชุมชนและส่งเสริมการใช้บริการ

 

บริการอบรมการสืบค้นสารสนเทศ