การสมัครสมาชิก
โปรแกรม SSL VPN
การใช้ฐานข้อมูลออนไลน์
การใช้ Web OPAC
สถานที่จัดให้บริการ
สิทธิ์ในการยืม
หมวดหมู่ทรัพยากร

วิธีการสืบค้นสารสนเทศ

 

ABI Inform Complete
PDF (4.2 MB)
ACM Portal
PDF (4.1 MB)
ACS + ACS Archives
PDF (5.1 MB)
Blackwell Synergy 
DCMS 
Digital Dissertations and Thesis (DAO) 
H.W. Wilson 
IEEE/IET Electronic Library (IEL) PDF 
ProQuest Dissertations & Theses
PDF 
PQDT Global PDF
Springer Link
PDF (2.9 MB) 
Science Direct 
Web of Science
PDF 
Web Opac
PDF (542 kb)
วิธีการจองหนังสือผ่าน WebOPAC 
PDF (445 KB)
วิธีการยืมต่อผ่าน WebOPAC PDF 
กลยุทธการเลือกวารสารนานาชาติ PPT
เครื่องมือที่ใช้ประกอบการเลือกวารสาร PPT
คู่มือการใช้ Turnitin ฉบับย่อสำหรับนักศึกษา PDF
คู่มือการใช้ Turnitin ฉบับย่อสำหรับอาจารย์ผู้สอน PDF
เทคนิคการสืบค้นสารสนเทศ PDF
วิธีการหาหนังสือบนชั้น PDF
เอกสารแนะนำนำการใช้บริการสำนักวิทยบริการ PDF