banner-il


---- ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ Information Literracy ----


     สำนักวิทยบริการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดกิจกรรมการเรียนรู้สารสนเทศ ( Information Literacy ) ให้แก่อาจารย์ นิสิต และบุคลากรมหาวิทยาลัย เพื่อให้สามารถเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศได้ตรงตามความต้องการ และสามารถใช้ทรัพยากรสารสนเทศต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ เพื่อเป็นประโยชน์ในการสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย และประกอบผลงานวิชาการ ต่อไป นอกจากนี้หากอาจารย์ นิสิต หรือบุคลากร ต้องการระบุวัน เวลาในการอบรมด้วยตนเอง สามารถติดต่อบรรณารักษ์บริการตอบคำถามและ ช่วยค้นคว้าชั้น 2 หรือ
สมัครออนไลน์ได้ทันทีโดยการคลิกที่หัวข้อที่สนใจด้านล่างquestions banner questions banner button4 button1 button2 button 3 button 3