MSU InterLibrary Loan
  Academic Resource Center, Mahasarakham University

เข้าสู่ระบบยืมระหว่างห้องสมุด

Login :
Password :

Interlibrary Loan Service via Internet.
บริการนี้ให้บริการเฉพาะบุคคลที่ลงทะเบียนกับทางห้องสมุดก่อนเท่านั้น
หากท่านต้องการใช้บริการนี้ โปรดติดต่อบรรณารักษ์ ซึ่งจะทำให้เกิด
ความสะดวกมากยิ่ง ขึ้นสำหรับผู้ที่มีความต้องการยืมเอกสารระหว่างห้องสมุด
 
กดที่นี่เพื่อดูรายละเอียดของบริการการยืมเอกสารระหว่างห้องสมุด

Contact please mailto : library@msu.ac.th