บริการรวบรวมบรรณานุกรม (Bibliography Service)

      บริการช่วยรวบรวมรายการข้อมูลบรรณานุกรมจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ตามหัวข้อวิจัยของผู้รับบริการ จากฐานข้อมูลห้องสมุด Web OPAC หรือฐานออนไลน์ต่าง ๆ ในสาขาที่เกี่ยวข้อง เช่น ฐานข้อมูล ฐานข้อมูลออนไลน์ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการชี้แนะแหล่งข้อมูลที่ให้บริการเอกสารฉบับเต็มที่ผู้รับบริการจะเข้าถึงต่อไป

คำชี้แจงก่อนกรอกแบบฟอร์มขอใช้บริการ ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (PDPA)
1. ข้าพเจ้ายินยอมให้สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เก็บ รวบรวม หรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการขอรับบริการสนับสนุนการวิจัย ที่ทางสำนักวิทยบริการจัดให้บริการ
2. ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับ การเปิดเผยข้อมูลจะกระทำเพื่อวัตถุประสงค์การให้บริการ
3. สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อาจใช้ข้อมูลของท่านในการติดต่อสื่อสาร เพื่อประโยชน์ของผู้ใช้บริการ
กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วน (Please provide the information in the given space.)

เช่น หัวเรื่อง (Subject) หรือคำสำคัญ (Keyword) หรือชื่อวิจัยของท่าน (Title)