Home / สารสนเทศเพื่อการวิจัย

สารสนเทศเพื่อการวิจัย

สารสนเทศเพื่อการวิจัย

Cataloging in Publication
ISBN Request (ขอด้วยตนเองที่หอสมุดแห่งชาติ)
ศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย

One Stop Service

Information Literacy
Information Resources Delivery Service
Interlibrary Loan | บริการยืมระหว่างห้องสมุด
บริการสารสนเทศเพื่อการวิจัย
Information Service for Distance Learning

 

บริการสารสนเทศ
เลือกสรรเฉพาะบุคคล (SDI)

บริการตรวจสอบคุณภาพวารสาร

 

บริการสืบค้นการอ้างถึง
ผลงานทางวิชาการ (Cited Reference)

บริการแนะนำแหล่งสารสนเทศ
เพื่อการตีพิมพ์

บริการแนะนำเครื่องมือช่วยการวิจัย

Interlibrary Loan
บริการยืมระหว่างห้องสมุด