Home / ดาวน์โหลดเอกสาร/คู่มือ

ดาวน์โหลดเอกสาร/คู่มือ

 

ซอฟต์แวร์ (Software)

Endnote for Windows X4
Endnote for Mac X4
Acrobat Reader 8.0.exe
Windows Media Player 10.exe

แบบฟอร์ม

แบบฟอร์มกรอกรายการยืมระหว่างห้องสมุด
แบบฟอร์มกรอกขอเลข ISBN
แบบฟอร์มการสมัครสมาชิก สำหรับนิสิตใหม่
แบบฟอร์มการสมัครสมาชิก สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
แบบฟอร์มขอมีบัตรสมาชิกห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
แบบฟอร์มขอใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์
แบบฟอร์มขอรับบริจาคหนังสือ
แบบฟอร์มสารสนเทศทางไกล
แบบฟอร์มสมัครสมาชิกเครือข่ายห้องสมุดจังหวัดมหาสารคาม
แบบฟอร์ขอใช้บริการหนังสือกำลังดำเนินการ
แบบฟอร์มขอใช้วารสารและหนังสือพิมพ์ล่วงเวลา
แบบฟอร์มขอใช้บริการเอกสารชั้นปิด ศูนย์สารนิเทศอีสานสิรินธร
แบบฟอร์มขอใช้จุลสาร