คณะทำงานฝ่ายบริการสารนิเทศ
ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา : TSWG : ThaiLis Service Working Group
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English


ThaiLIS Service Working Group
การประชุมและศึกษาดูงาน คณะทำงานฝ่ายบริการสารนิเทศ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 2/2559

การประชุมและศึกษาดูงาน คณะทำงานฝ่ายบริการสารนิเทศ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 2/2559

วันที่  3-4  มีนาคม  2559

ณ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี 

การประชุมและศึกษาดูงาน คณะทำงานฝ่ายบริการสารนิเทศ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 1/2559

การประชุมและศึกษาดูงาน คณะทำงานฝ่ายบริการสารนิเทศ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 1/2559

วันที่  19-20 พฤศจิกายน  2558

ณ  ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

หนังสือเชิญประชุม 1-59.pdf 

แบบตอบรับเข้าร่วมประชุม มฟล.doc

กำหนดการและวาระการประชุม.doc

รายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2558.pdf

 

การประชุมและศึกษาดูงาน คณะทำงานฝ่ายบริการสารนิเทศ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 3/2558

การประชุมและศึกษาดูงาน คณะทำงานฝ่ายบริการสารนิเทศ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 2/2558

วันที่  2-3 กรกฎาคม  2558

ณ  สำนักบรรณสารการพัฒนา  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

[ดาวน์โหลด หนังสือเชิญประุชุม 3-2558]

[ดาวน์โหลด ร่างรายงาน 2-2558]

 ยินดีต้อนรับ

.


การประชุมและศึกษาดูงานครั้งที่ 1/2559

 Copyright 2017. All Rights Reserved.