ยืมต่อและตรวจสอบประวัติการยืม
หน้าหลัก เกี่ยวกับสำนักวิทยบริการ ประกันคุณภาพ แผนปฏิบัติราชการ เครือข่ายความร่วมมือ ระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัย MSU
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม

Marc Display ปิดหน้าต่าง
 ผู้แต่ง เตือนจิต นาราช
 ชื่อเรื่อง
การจัดการเรียนรู้ภาษาไทยการอ่านและการเขียนแจกลูกสะกดคำโดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบแผนผังความคิดชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ เตือนจิต นาราช
 พิมพ์ลักษณ์ 2553.
 เลขเรียก วจ 495.9107 ต83ก
 รูปเล่ม 152 แผ่น ; 29 ซม.
 หมายเหตุ การศึกษาค้นคว้าอิสระ (กศ.ม. หลักสูตรและการสอน) -- มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2553.
 หัวเรื่อง ภาษาไทย--การเขียน--วิจัย
 หัวเรื่อง ภาษาไทย--การอ่าน--วิจัย
 หัวเรื่อง ภาษาไทย--กิจกรรมการเรียนการสอน--วิจัย
 หัวเรื่อง ภาษาไทย--การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)--วิจัย
 เชื่อมโยง FULLTEXT (Use Acrobat Reader)

LOCATION CALL NUMBER STATUS
 Research Floor 4  วจ 495.9107 ต83ก    ON SHELF


© 2009 สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
Tel. 0-4375-4322-40 ต่อ 2493,2491, Fax. 0-4375-4358
Email :
library@msu.ac.th
 


 Copyright 2016. All Rights Reserved.