ยืมต่อและตรวจสอบประวัติการยืม
หน้าหลัก เกี่ยวกับสำนักวิทยบริการ ประกันคุณภาพ แผนปฏิบัติราชการ เครือข่ายความร่วมมือ ระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัย MSU
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม

Marc Display ปิดหน้าต่าง
ภาพปก
 ผู้แต่ง สมใจ กอปรสิริพัฒน์
 ชื่อเรื่อง
การศึกษาความพึงพอใจของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา ที่มีต่อการปฏิบัติงานของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 11 [electronic resource] / วิทยานิพนธ์ ของ สมใจ กอปรสิริพัฒน์
 พิมพ์ลักษณ์ มหาสารคาม : สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2544.
 เลขเรียก DF 712
 รูปเล่ม 1 computer optical disc : digital ; 4 3/4 นิ้ว
 หมายเหตุ วิทยานิพนธ์ (กศ.ม. บริหารการศึกษา) -- มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2544.
 หัวเรื่อง ผู้บริหารโรงเรียน--ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)--วิจัย
 หัวเรื่อง ครู--ความพอใจในการทำงาน--วิจัย
 เชื่อมโยง FULLTEXT (Use Acrobat Reader)

LOCATION CALL NUMBER STATUS
 Digital Learning Park Building B  DF 712    ON SHELF

รายการใกล้เคียง
    ผู้แต่ง [สมใจ กอปรสิริพัฒน์]


© 2009 สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
Tel. 0-4375-4322-40 ต่อ 2493,2491, Fax. 0-4375-4358
Email :
library@msu.ac.th
 


 Copyright 2016. All Rights Reserved.