ยืมต่อและตรวจสอบประวัติการยืม
หน้าหลัก เกี่ยวกับสำนักวิทยบริการ ประกันคุณภาพ แผนปฏิบัติราชการ เครือข่ายความร่วมมือ ระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัย MSU
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม

Marc Display ปิดหน้าต่าง
ภาพปก
 ผู้แต่ง อาทิตย์ อาจหาญ
 ชื่อเรื่อง
ความสัมพันธ์ระหว่างความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ ความคิดสร้างสรรค์ทางภาษา ความสามารถในการเผชิญและฝ่าฟันอุปสรรค และความสามารถในการแก้ปัญหากับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา คณิตศาสตร์ประยุกต์2 และเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 ช่างอุตสาหกรรม สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 : การวิเคราะห์สหสัมพันธ์คาโนนิคอลด [electronic resource] / วิทยานิพนธ์ ของ อาทิตย์ อาจหาญ
 พิมพ์ลักษณ์ มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2547.
 เลขเรียก DF 2548
 รูปเล่ม 1 computer optical disc : digital ; 4 3/4 นิ้ว
 หมายเหตุ วิทยานิพนธ์ (กศ.ม. การวิจัยการศึกษา) -- มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2547.
 หัวเรื่อง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4--วิจัย
 หัวเรื่อง ความสามารถทางสมอง--วิจัย
 หัวเรื่อง ความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์--วิจัย
 หัวเรื่อง ความสามรถทางคณิตศาสตร์--วิจัย
 เชื่อมโยง FULLTEXT (Use Acrobat Reader)

LOCATION CALL NUMBER STATUS
 Digital Learning Park Building B  DF 2548    ON SHELF


© 2009 สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
Tel. 0-4375-4322-40 ต่อ 2493,2491, Fax. 0-4375-4358
Email :
library@msu.ac.th
 


 Copyright 2015. All Rights Reserved.