ยืมต่อและตรวจสอบประวัติการยืม
หน้าหลัก เกี่ยวกับสำนักวิทยบริการ ประกันคุณภาพ แผนปฏิบัติราชการ เครือข่ายความร่วมมือ ระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัย MSU
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม

Marc Display ปิดหน้าต่าง
 ผู้แต่ง รุ่งระพิน วงศ์อินตา
 ชื่อเรื่อง
การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบ STAD เรื่อง การคูณ การหารเศษส่วน กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ รุ่งระพิน วงศ์อินตา
 พิมพ์ลักษณ์ 2550.
 เลขเรียก วจ 510.702 ร72ก
 รูปเล่ม 202 แผ่น ; 29 ซม.
 หมายเหตุ ฉบับถ่ายเอกสาร
 หมายเหตุ การศึกษาค้นคว้าอิสระ (กศ.ม. หลักสูตรและการสอน) -- มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2550.
 หัวเรื่อง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.--สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน--การศึกษาอิสระ
 หัวเรื่อง การหาร--การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)--วิจัย
 หัวเรื่อง การคูณ--การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)--วิจัย
 หัวเรื่อง คณิตศาสตร์--การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)--วิจัย
 เชื่อมโยง FULLTEXT (Use Acrobat Reader)

LOCATION CALL NUMBER STATUS
 Sirindhorn C. Floor 2  ส 510.702 ร72ก    LIB USE ONLY
 Research Floor 4  วจ 510.702 ร72ก c.2  ON SHELF


© 2009 สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
Tel. 0-4375-4322-40 ต่อ 2493,2491, Fax. 0-4375-4358
Email :
library@msu.ac.th
 


 Copyright 2016. All Rights Reserved.