ยืมต่อและตรวจสอบประวัติการยืม
หน้าหลัก เกี่ยวกับสำนักวิทยบริการ ประกันคุณภาพ แผนปฏิบัติราชการ เครือข่ายความร่วมมือ ระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัย MSU
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม

Marc Display ปิดหน้าต่าง
การเขียนรายงานทางวิชาชีพ = Professional report writing Review โดย รุจิรา เหลืองอุบล เมื่อ 3/กุมภาพันธ์/2555

      

            หนังสือเรื่อง “การเขียนรายงานทางวิชาชีพ = Professional report writing” แบ่งเนื้อหาออกเป็น 8 หน่วย ประกอบด้วย ความจำเป็นในการเขียนรายงานทางวิชาการ ความรู้เกี่ยวกับสารนิเทศและการเข้าถึงสารนิเทศ ลักษณะสำคัญของรายงานทางวิชาการ ส่วนประกอบของรายงานทางวิชาการ ขั้นตอนและวิธีการเขียนรายงานทางวิชาการ การอ้างอิงในรายงานทางวิชาการ การเขียนปริญญานิพนธ์หรือวิทยานิพนธ์ การเขียนรายงานทางวิชาชีพต่าง ๆ ผู้เขียนได้สรุปสาระสำคัญที่ตรงกับการศึกษาและการใช้งาน ด้วยการใช้ภาษาที่กะทัดรัด   ยกตัวอย่างประกอบให้เห็นจริง โดยสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการเขียนรายงานทางวิชาการได้เป็นอย่างดี


ภาพปก
 ผู้แต่ง ธนู ทดแทนคุณ, ว่าที่ ร.ต.
 ชื่อเรื่อง
การเขียนรายงานทางวิชาชีพ = Professional report writing / ว่าที่ร้อยตรีธนู ทดแทนคุณ
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง Professional report writing
 พิมพ์ลักษณ์ กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2554
 เลขเรียก 808.066 ธ37ก
 ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 2
 รูปเล่ม 232 หน้า : ภาพประกอบ ; 24 ซม.
 หัวเรื่อง การเขียนรายงาน
 หัวเรื่อง การเขียนทางวิชาการ
 หัวเรื่อง รายงานทางวิชาการ
 ISBN 9786165380638


รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [การเขียนรายงาน]
    หัวเรื่อง [การเขียนทางวิชาการ]
    หัวเรื่อง [รายงานทางวิชาการ]


© 2009 สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
Tel. 0-4375-4322-40 ต่อ 2493,2491, Fax. 0-4375-4358
Email :
library@msu.ac.th
 


 Copyright 2016. All Rights Reserved.