ยืมต่อและตรวจสอบประวัติการยืม
หน้าหลัก เกี่ยวกับสำนักวิทยบริการ ประกันคุณภาพ แผนปฏิบัติราชการ เครือข่ายความร่วมมือ ระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัย MSU
 ฐานข้อมูล
กลับ

ลำดับที่ ชื่อฐานข้อมูล ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ คู่มือ
1 Aardvark
แหล่งข้อมูล Online portal สำหรับผู้ประกอบวิชาชีบรรณารักษศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ และการจัดการความรู้ ที่น่าสนใจ ได้แก่ Asian Databases ซึ่งเป็นฐานข้อมูลของประเทศต่างๆ ในกลุ่มอาเซียน จำนวนกว่า 500 ฐานข้อมูล

       
2 ABI Inform Complete
เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมข้อมูล ด้านธุรกิจ การโฆษณา การตลาด เศรษฐศาสตร์ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การเงิน ภาษี คอมพิวเตอร์ มากกว่า 1,100 รายชื่อ รวมถึงสารสนเทศของบริษัทต่างๆ อีกมากกว่า 60,000 บริษัท และสามารถสืบค้นบทความฉบับเต็มได้จากวารสารทั่วโลกกว่า 800 รายชื่อ
(ใช้ได้ 1 พย.57- 31 ต.ค. 58)

 
 
3 Academic OneFile
ฐานข้อมูลสหสาขาวิชาที่รวบรวม e-Journal, e-Magazine, News และ Multimedia ในรูปอบบ VDO Clip, Podcast และอื่นๆ มีบทความกว่า 60 ล้านระเบียน ในรูปแบบ PDF และ HTML และสามารถแปลภาษาได้กว่า 20 ภาษา
ทดลองใช้งานถึง 30 กันยายน 2558

 
4 Academic Search Complete
เป็นฐานข้อมูลสหสาขาวิชาที่มีขนาดใหญ่และดีที่สุด และคลอบคลุมสาขาวิชาจำนวนมากที่สุดในโลกฐานข้อมูลหนึ่ง ประกอบด้วยวารสารฉบับเต็มมากกว่า 8,500 ชื่อเรื่อง ย้อนหลังตั้งแต่ปี 1887 ได้แก่ มานุษยวิทยา, ดาราศาสตร์,ชีววิทยา,เคมี,วิศวกรรมโยธา,วิศวกรรมศาสตร์,การศึกษาชาติพันธุ์&วิฒนธรรม,ภูมิศาสตร์,กฏหมาย,วัศดุศาสตร์,คณิตศาสตร์,ดนตรี,เภสัช,ฟิสิกส์,จิตวิทยา,ศาสนาและเทววิทยา,สัตวแพทยศาสตร์,สตรีศึกษา,สัตววิทยาและสาขาอื่นๆ
(1 ม.ค.57-31 ธ.ค.58)

 
5 Access Engineering
ฐานข้อมูลทางด้านวิชาการ วิศกรรมศาสตร์ Biomedical - Business Skill - Chemical - Civil - Communication - Electrical - Energy - Petroleum - Environment - Industrial Software มี ebook จำนวน 443 เล่ม วีดิโอ กราฟ แผนที่ตลอดจนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา อาจารย์และนักวิจัย สามารถดาวน์โหลดเป็น PDF ได้

     
6 Access English
ของสำนักพิมพ์ Knowledge Transmission ฝึก ฟังพูด อ่าน เขียน ใช้งานได้หลายช่องทาง ติดต่อขอ username/password ที่ งานบริการตอบคำถาม
ทดลองใช้ 1 พค.2558-31 สค.2558

 
   
7 Access Medicine
เป็นฐานข้อมูล e-Books ของสำนักพิมพ์ McGraw-Hill’s ที่รวบรวมข้อมูลทางการแพทย์สาขาต่าง ๆ เช่น กายวิภาคศาสตร์ สรีรศาสตร์ สูติศาสตร์ อายุรเวทศาสตร์ เภสัชศาสตร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์เบื้องต้น เป็นต้น ซึ่งมีข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการป้องกัน การประเมิน วินิจฉัย อาการของโรค การรักษา การบริหารจัดการเกี่ยวกับโรคและความผิดปกติ และข้อมูลของยารักษาโรคมากกว่า 51,000 รายการ รวมทั้งมีแบบทดสอบเพื่อการประเมินความรู้โดยตนเอง ซึ่งให้รายละเอียดเนื้อหาเป็นเอกสารฉบับเต็มพร้อมทั้งภาพประกอบ ให้ข้อมูลเอกสารฉบับเต็มในรูปแบบ HTML ดาวน์โหลดข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์แบบพกพา (PDA) ได้ และสามารถเข้าใช้งานพร้อมกันได้ไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้ เพราะเป็นการสืบค้นไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายของสำนักพิมพ์โดยตรง (Remote Server)
(ใช้งานได้ถึง 31 ธค.58)

   
 
8 Agricola Online Access
เป็นฐานข้อมูลด้านการเกษตร หนังสือ วารสาร วีดิทัศน์ และจาก NAL และหน่วยงานความร่วมมืออื่น สืบค้นได้จากชื่อบทความวารสาร รายงาน book chapters และดูดรรชนีวารสารใน AGRICOLA

       
9 ALA: American Library Association
เป็นเว็บไซต์ของสมาคมห้องสมุดอเมริกัน ให้บริการบทความทางวิชาการด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ซึ่งบางส่วนมีเนื้อหาเป็นเอกสารฉบับเต็มรูป (Full Text)

       
10 American Chemical Society Journal (ACS)
เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมบทความ และงานวิจัยจากวารสารด้านเคมีและวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องโดยรวบรวมจากวารสารทั้งที่พิมพ์เป็นรูปเล่ม วารสารอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Journals)ข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นเป็นข้อมูลฉบับเต็ม (Fulltext) และรูปภาพ (Image) ย้อนหลังตั้งแต่ปี 1996
(1 พ.ย.57-31 ธ.ค.58)

 
11 American Chemical Socity
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิชาเคมี

       
12 Arxiv.org E-Print Archive
ระบบสืบค้นเอกสารทางวิชาการ (e-print service) สาขาฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ และชีววิทยา

       
13 Binumi
“บินยูมิ” คือ ห้องสมุดมัลติมีเดียออนไลน์ ที่มีมากกว่า 1 ล้านไฟล์ ประกอบไปด้วย คลิปวิดีโอ, ภาพ นิ่ง, ไฟล์เสียง และเอฟเฟกต์ มีเนื้อหาหลากหลายจาก กว่า 50 ประเทศทั่วโลก พร้อมด้วยเครื่องมือตัดต่อออนไลน์ที่ช่วยสร้างวิดีโอเพื่อการเรียนการสอน
ใช้งาน 1 พค.- 12 กรกฎาคม 2558

 
14 BioMed Central
เป็นฐานข้อมูลวารสารทางการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการแพทย์ จาก 197 ชื่อเรื่องวารสาร บางบทความให้ข้อมูลเป็นเอกสารฉบับเต็มรูป (Full Text) และบางชื่อเรื่องให้ข้อมูลเฉพาะบทคัดย่อ (Abstract) เท่านั้น

       
15 Business Source Complete
เอกสารฉบับเต็มจากวารสารวิชาการสาขาธุรกิจ การจัดการ การเงิน การคลัง และการบัญชี เช่น Harvard Business Review, Journal of Management, Review of Economics & Statistics, Academyof Management Review รวมทั้งงานวิจัยและเอกสารสิ่งพิมพ์ธุรกิจอื่นๆ เช่น Business Week, Forbes, Fortune, American Banker นอกจากนี้ยังมีศัพท์ทางการเงินจาก Wall Street Words โดยวารสารที่ให้ข้อมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขป *มีประมาณ 2,350 ชื่อจากทั่วโลก สำหรับเอกสารฉบับเต็มมีประมาณ 1,685 ชื่อ
(จัดซื้อโดยคณะบัญชีฯ ใช้งานได้ถึงวันที่ 28 ก.พ. 2558)

 
   
16 ChemBioFinder
ให้ข้อมูลด้านเคมีและชีววิทยา

       
17 CINAHL Plus with FullText
เป็นฐานข้อมูลชั้นนำระดับโลกที่ได้รับการยอมรับและคลอบคลุมสาขาวิชาการพยาบาล สหเวชศาสตร์ และการสาธารณสุขมากที่สุด สามารถสืบค้นวารสารฉบับเต็มกว่า 770 ชื่อเรื่อง ข้อมูลย้อนหลังถึง 1937 จึนถึงปัจจุบัน
ใช้งานภายนอกมหาวิทยาัลัย ไปที่ http://search.ebscohost.com
UserID : msu
Password : library
ใช้งานได้ถึง 30 เมษายน 2556

   
 
18 Computers & Applied Sciences Complete
คลอบคลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมศาตร์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ช่วงปีของข้อมูล 1996-ปัจจุบัน มีการเก็บรวบรวมข้อมูลความรู้ความท้าทายทางวิศวกรรมแบบดั้งเดิมและงานวิจัย เป็นทรัพยากรเพื่องานวิจัยที่ส่งผลกระทบทางธุรกิจและสังคมสมัยใหม่ CASC มีดัชนีและสาระสังเขปจากจำนวนวารสารมากกว่า 2,200 ชื่อเรื่อง ครอบคลุมข้อมูลฉบับเต็มจากวารสาร 1,020 ชื่อเรื่อง สาขาวิศวกรรมศาสตร์ ทฤษฏีและระบบคอมพิวเตอร์, ระบบเทคโนโลยีใหม่ๆ
(1 ม.ค.57-31 ธ.ค.58)

     
19 Digital Library (ACM)
เป็นฐานข้อมูลด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศจากสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง จดหมายข่าว และเอกสารในการประชุมวิชาการ ที่จัดทำโดย ACM (Association for Computing Machinery) ซึ่งเนื้อหาเอกสารประกอบด้วยข้อมูลที่สำคัญ เช่น รายการบรรณานุกรม สาระสังเขป article reviews และบทความฉบับเต็ม ตั้งแต่ปี 1985 - ปัจจุบัน
(1 พ.ย.57-31 ต.ค.58)

   
20 DIRLINE : National Library of Medicine and National Institutes of Health
เป็นเว็บไดเร็กทอรี่ที่แสดงรายชื่อของหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์สุขภาพ

       
21 DOAJ
เว็บไดเร็กทอรี่รายชื่อวารสารที่ให้เอกสารฉบับเต็มรูป (Full Text) ฟรี ที่มีเนื้อหาครอบคลุมทุกสาขาวิชาและการวิจัย ปัจจุบันมีไดเร็คทอรี่รายชื่อวารสารอยู่ในฐานข้อมูลจำนวน 3,824 ชื่อเรื่อง และมีบทความจำนวน 249,636 ชื่อเรื่อง

       
22 EBSCO Discovery Service Plus Fulltext
เป็นฐานข้อมูลที่ครอบคลุมสหสาขาวิชา เช่นศึกษาศาสตร์ ครุศาสตร์ ศิลปศาสตร์ นิเทศศาสตร์ วิทยาการจัดการ
(ใช้ได้ 1 ม.ค. 58 - 31 ธ.ค.58)

 
23 Education Research Complete
เป็นฐานข้อมูลที่มีเนื้อหาที่น่าเชื่อถือสำหรับงานวิจัยด้านการศึกษา โดยครอบคลุมหัวข้อเกี่ยวกับการศึกษาในทุกระดับตั้งแต่ปฐมวัยไปจนถึงระดับการศึกษาที่สูงขึ้น และความชำนาญพิเศษทางการศึกษาทั้งหมด เช่น การศึกษาแบบพหุภาษา สุขศึกษา และการทดสอบ Education Research Complete ให้บริการดัชนีและสาระสังเขปของวารสารกว่า 2,100 รายการ ตลอดจนวารสารฉบับเต็มกว่า 1,200 รายการ รวมไปถึงหนังสือและบทความเฉพาะเรื่องอีกเกือบ 500 รายการ
(1 มค.58 - 31 ธค.58)

 
   
24 EMERALD Management (EM92)
เป็นฐานข้อมูลที่ครอบคลุมสาขาวิชาการจัดการ ได้แก่ การเงินและการบัญชี กฏหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ เศรษฐศาสตร์การศึกษา ข้อปฏิบัติในการลงทุน รูปแบบนโยบายการคลัง ธุรกิจระหว่างประเทศการจัดการรูปแบบการประเมินและตรวจสอบด้านการเงิน ธุรกิจศึกษาภูมิภาคเอเชีย ประวัติศาสตร์การจัดการ บทวิเคราะห์ธุรกิจข้ามชาติ การสร้างแบบจำลองในการบริหารจัดการ การบริหารจัดการค้าปลีกและการกระจายสินค้าระหว่างประเทศ การกำกับดูแลกิจการ ยุทธศาสตร์ด้านธุรกิจ บทความเกี่ยวกับตัวชี้วัดความเป็นเลิศทางธุรกิจและการพัฒนาธุรกิจที่ยั่งยืน และงานวิจัยด้านพฤติกรรมของผู้ประกอบการ
(1 ม.ค.58- 31 ธ.ค. 58)

 
 
25 Energy Citations Database (ECD)
ฐานข้อมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขป ทางด้านพลังงาน (1948-ปัจจุบัน)

       
  1 [3]   [แสดง 25/64 รายการ]