หน้าแรก / ข่าวประชาสัมพันธ์ / บุคลากรสำนักวิทยบริการ ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2563

บุคลากรสำนักวิทยบริการ ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2563

วันที่ 18 มกราคม 2564 นางพรพิมล มโนชัย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ พร้อมบุคลากรสำนักวิทยบริการ
ร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาวน้ำลิน เทียมแก้ว บรรณารักษ์ชำนาญการ เข้ารับรางวัล บุคลากรดีเด่น มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ประจำปี 2563 กลุ่มหน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน (เทียบเท่าคณะ) โดยมี รองศาสตราจารย์
ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มอบโล่รางวัลและเกียรติบัตร ให้แก่ผู้ที่ได้รับการยกย่อง
เชิดชูเกียรติเป็นอาจารย์ดีเด่น จำนวน 21 คน และบุคลากรดีเด่น จำนวน 18 คน ณ บริเวณหน้าสำนักงานสภาคณาจารย์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในการนี้จัดขึ้นโดย สภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อเชิดชูเกียรติบุคลากรที่
ปฏิบัติงานเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับบุคลากรมหาวิทยาลัย และเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงานของบุคลากร
ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนให้คณาจารย์และบุคลากรได้ตระหนักถึงการปฏิบัติตนให้เหมาะสมในการปฎิบัติงานเพื่อพัฒนา
มหาวิทยาลัยมหาสารคามต่อไป

About งานบริการ สำนักวิทยบริการ