หน้าแรก / ข่าวประชาสัมพันธ์ / นิสิตสาขาจุลชีววิทยา เรียนรู้สารสนเทศ (Information Literacy)

นิสิตสาขาจุลชีววิทยา เรียนรู้สารสนเทศ (Information Literacy)

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00-12.00 น. สำนักวิทยบริการ โดยกลุ่มงานบริการขุมชนและส่งเสริม
การใช้บริการ ได้ให้การอบรมออนไลน์เรื่องการ ใช้งาน Mendeley ให้แก่นิสิตปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 สาขาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 28 คน ผ่านโปรแกรม Google Meet
ทั้งนี้ สำนักวิทยบริการ จัดกิจกรรมสอนการเรียนรู้สารสนเทศ (Information Literacy) ให้แก่ นิสิต อาจารย์
และบุคลากรมหาวิทยาลัย เพื่อให้สามารถเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศได้ตรงตามความต้องการ และสามารถใช้ทรัพยากรสารสนเทศต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นประโยชน์ในการสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัยและประกอบผลงานวิชาการ อบรมวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลาราชการ มีหัวข้อการอบรม ได้แก่ – Library Tour แหล่งเรียนรู้สารสนเทศ
ที่สำนักวิทยบริการจัดให้บริการ – การสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศจาก Web OPAC – การสืบค้น E-Book – การคัดเลือกวารสารเพื่อการตีพิมพ์ฯ – การสืบค้นฐานข้อมูล Online Database – การสืบค้นงานวิจัย Thesis/Research – การจัดการบรรณานุกรมด้วย EndNote/ Mendelay นิสิต อาจารย์ หรือบุคลากรที่สนใจสามารถระบุ วัน เวลา ที่ต้องการรับการอบรมได้ตามความสะดวก สมัครเข้ารับการอบรมออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ https://library.msu.ac.th เลือกที่หัวข้ออบรมแนะนำการสืบค้น เลือกหัวข้อที่สนใจ หรือติดต่อได้ที่ บรรณารักษ์บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า ชั้น 2 อาคารวิทยบริการ A โทรศัพท์ 0 4375 4322-40 ต่อ 2436, 2405

About งานบริการ สำนักวิทยบริการ