หน้าแรก / ข่าวอบรม-สัมนา / ตารางหลักสูตรการอบรมออนไลน์ VIRTUAL TRAINING ผ่าน Google Meet (Google Classroom)

ตารางหลักสูตรการอบรมออนไลน์ VIRTUAL TRAINING ผ่าน Google Meet (Google Classroom)

ตารางหลักสูตรการอบรมออนไลน์ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
VIRTUAL TRAINING ผ่าน Google Meet (Google Classroom)
วันที่ เวลา หัวข้อการอบรม (คลิกเพื่อสมัครเข้าร่วมอบรม) ผู้บรรยาย
18 มี.ค. 64 13.30 – 15.30 น. เทคนิคการสืบค้นสารสนเทศจากฐานข้อมูลห้องสมุด (Web OPAC) กวินลักษณ์
กฤษฎา
1 เม.ย. 64 13.30 – 15.30 น. การสืบค้นสารสนเทศ เพื่อการวิจัยในประเทศไทย
(FULLTEXT มมส, THAIJO, THAILIS)
ดร.รุ่งฤดี
กวินลักษณ์
22 เม.ย. 64 13.30 – 15.30 น. การสืบค้นสารสนเทศเพื่อการวิจัยทางด้าน
HEALTH SCIENCE DATABASE
วิภาดา
6 พ.ค. 64 13.30 – 15.30 น. การสืบค้นสารสนเทศ เพื่อการวิจัย ทางด้าน
HUMMANITIES & SOCIAL SCIENCES DATABASE
 วิภาดา
20 พ.ค. 64 13.30 – 15.30 น. การสืบค้นสารสนเทศ เพื่อการวิจัย ทางด้าน
SCIENCE & TECHNOLOGYDATABASE
วิภาดา
10 มิ.ย. 64 13.30 – 15.30 น. การสืบค้นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนรู้ ดร.รุ่งฤดี
24 มิ.ย. 64 13.30 – 15.30 น. การจัดการบรรณานุกรม ENDNOTE ONLINE
(ENDNOTE WEB) FOR RESEARCH
วิภาดา

About library@msu.ac.th