ตารางอบรม

ตารางหลักสูตรการอบรมออนไลน์ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
VIRTUAL TRAINING ผ่าน Google Meet (Google Classroom)
วันที่ เวลา หัวข้อการอบรม ผู้บรรยาย
18 มี.ค. 64 13.30 – 15.30 น. เทคนิคการสืบค้นสารสนเทศจากฐานข้อมูลห้องสมุด
(Web OPAC)
กวินลักษณ์
กฤษฎา
1 เม.ย. 64 13.30 – 15.30 น. การสืบค้นสารสนเทศ เพื่อการวิจัยในประเทศไทย
(FULLTEXT มมส, THAIJO, THAILIS)
ดร.รุ่งฤดี
กวินลักษณ์
22 เม.ย. 64 13.30 – 15.30 น. การสืบค้นสารสนเทศเพื่อการวิจัยทางด้าน
HEALTH SCIENCE DATABASE
วิภาดา
6 พ.ค. 64 13.30 – 15.30 น. การสืบค้นสารสนเทศ เพื่อการวิจัย ทางด้าน
HUMMANITIES & SOCIAL SCIENCES DATABASE
 วิภาดา
20 พ.ค. 64 13.30 – 15.30 น. การสืบค้นสารสนเทศ เพื่อการวิจัย ทางด้าน
SCIENCE & TECHNOLOGYDATABASE
วิภาดา
10 มิ.ย. 64 13.30 – 15.30 น. การสืบค้นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนรู้ ดร.รุ่งฤดี
24 มิ.ย. 64 13.30 – 15.30 น. การจัดการบรรณานุกรม ENDNOTE ONLINE
(ENDNOTE WEB) FOR RESEARCH
วิภาดา

About library@msu.ac.th