หน้าแรก / วารสารของคณะ/หน่วยงานและมหาวิทยาลัยมหาสารคาม / วารสารของคณะ/หน่วยงานและมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วารสารของคณะ/หน่วยงานและมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ที่ ชื่อวารสาร เจ้าของ สาระสังเขป URL
1 วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ส่งเสริมส่งเผยแพร่ผลงานวิชาการและงานวิจัยที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการ และเป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชิงวิชาการ   โดยครอบคลุมวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การศึกษา  ศิลปกรรม ดนตรี สถาปัตยกรรม ภาษา วรรณกรรม  ก าหนดการตีพิมพ์ปีละ 6 ฉบับ ออกราย 2 เดือน คือ เล่ม 1 มกราคม –กุมภาพันธ์ / เล่ม 2 มีนาคม –เมษายน/เล่ม 3 พฤษภาคม –มิถุนายน/เล่ม 4 กรกฎาคม –สิงหาคม /เล่ม5 กันยายน –ตุลาคม และ เล่ม 6  พฤศจิกายน –ธันวาคม

https://hujmsu.msu.ac.th/

2 วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Journal of Science and Technology Mahasarakham University

ส่งเสริมและเผยแพร่  การศึกษาค้นคว้าวิจัยที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาองค์ความรู้ในสาขาวิชาต่างๆ  และเป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยน   ความคิดเห็นเชิงวิชาการ และปัจจุบัน งานวารสาร กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งออกราย  2 เดือน ปีละ 6 ฉบับ

http://research.msu.ac.th/msu_journal/index.php?page=show_journal&journal_id=2

3 สารวิจัยเพื่อชุมชน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อสังเคราะห์และถอดองค์ความรู้จากงานวิจัยและงานสร้างสรรค์เผยแพร่สู่ชุมชน

http://research.msu.ac.th/msu_journal/index.php?page=show_journal&journal_id=4

4 วารสารสาระคาม กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานวิขาการ งานวิจัยและองค์ความรู้ทีเป็น Best practice ที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาสถาบัน เป็นสื่อการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชิงวิชาการ ของนักวิจัยสายสนับสนุนและสายวิชาการโดยมีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมวิทยาการด้่านมนุษยศาสตร์และด้าน
สังคมศาสตร์ตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ
ฉบับที่ 1: มกราคม – มิถุนายน
ฉบับที่ 2: กรกฎาคม – ธันวาคม

https://sarakham.msu.ac.th

5 Community University Engagement Journal (CUE-J) กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Community University Engagement Journal (CUE-J; e-ISSN: 2539-6285, p-ISSN: 2539-6277) has been firstly published in 2017 by Mahasarakham University, Thailand. The CUE-J is a peer reviewed, open-access, international journal for publishing all any original scientific articles that cover the field of community-university engagement. The possible articles would be one or the combination of the following topics:

·Engagement teaching

·Engagement research

·Engagement service

·Other relevant community-university engagement topics

https://cuej.msu.ac.th/

6 Science Technology and Engineering Journal (STEJ) กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  is a peer reviewed, open access journal publishing English language research reports and reviews across all fields of science, technology and engineering. There are two issues a year published both online and as print editions. There are no submission or processing charges to authors.

publication in Science, Technology, and Engineering field.
Science : Biology, Chemistry, Physics, Mathematics etcs.
Technology : Food Technology, Agricultural Technology, Biological Technology, Computer Sciences etcs.
Engineering : Mechanical Engineering, Civil Engineering, Electrical Engineering, Biochemical Engineering etcs.
ISSN (Printed): 2697-6110,
ISSN (Online) : 2697-6072.

https://stej.msu.ac.th/

7 Journal of Applied Informatics and Technology — JIT

วารสารวิทยาการสารสนเทศและเทคโนโลยีประยุกต์

 

คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วารสารวิทยาการสารสนเทศและเทคโนโลยีประยุกต์ — JIT มีเปิดรับบทความงานวิจัยในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับวิทยาการสารสนเทศ เทคโนโลยี สื่อดิจิทัล นิเทศศาสตร์ และงานวิจัยในหัวข้ออื่นที่เกี่ยวข้อง บทความที่เปิดรับสามารถเป็นได้ทั้งบทความปริทัศน์ (Review Article) บทความวิชาการ (Academic Article) และบทความวิจัย (Research Article) โดยเปิดรับทั้งบทความที่มุ่งเน้นทางด้านทฤษฎีและการประยุกต์ใช้ หัวข้องานวิจัยที่เปิดรับ ประกอบด้วย

  • เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology)
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science)
  • ภูมิสารสนเทศ (Geo-Informatics)
  • สารสนเทศศาสตร์และการจัดการ (Information Science and Management)
  • สื่อดิจิทัล (Digital Media)
  • นิเทศศาสตร์ (Communication Arts)

https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jait/index

8 วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   ส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานวิชาการสาขาวิชาทางการศึกษาในรูปแบบบทความวิจัย บทความวิจารณ์หนังสือ และบทความวิชาการทั่วไป กําหนดการพิมพ์เผยแพร่ พิมพ์เผยแพร่ปีละ 4 ฉบับ

ฉบับที่ 1: มกราคม-มีนาคม
ฉบับที่ 2: เมษายน-มิถุนายน
ฉบับที่ 3: กรกฎาคม-กันยายนฉบับที่ 4: ตุลาคม-ธันวาคม
ISSN 1905-9922 (Print) ISSN 2773-9252 (Online)

http://www.edu.msu.ac.th/journal/home/

9 วารสารการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

(Journal of Educational Measurement Mahasarakham University : JEM-MSU)

วารสารการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ ในเดือนมกราคม-มิถุนายน และเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม  รับพิจารณาผลงานวิชาการใน 3 ลักษณะ ได้แก่ บทความวิชาการ, บทความวิจัย/วิทยานิพนธ์ และบทวิจารณ์หนังสือ ในศาสตร์การวัดผล ประเมินผล การวิจัยทางการศึกษา สถิติ จิตวิทยาการศึกษาหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยผลงานทางวิชาการดังกล่าวจะต้องไม่เคยถูกนำไปตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารหรือเอกสารอื่นใดมาก่อน ซึ่งผู้เขียนต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบประเด็นดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

การจัดทำวารสารมีการจัดทำทั้งรูปแบบการตีพิมพ์ (Print) และรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Online)

เริ่มเผยแพร่เป็นรูปเล่มตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2535  ปีที่ 1  ฉบับที่ 1 ISSN 0858-5520 (Print)

เริ่มเผยแพร่แบบออนไลน์ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2554 ปีที่ 17  ฉบับที่ 1 ISSN 2651-1444 (Online)

https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jemmsu/index

10 วารสารการบริหารและนิเทศการศึกษา ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตีพิมพ์ปีละ 3 ฉบับ
ฉบับที่ 1: มกราคม – เมษายน
ฉบับที่ 2: พฤษภาคม – สิงหาคม
ฉบับที่ 3: กันยายน – ธันวาคม

http://edu.msu.ac.th/JAD/home/

11 วารสารเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รับพิจารณาผลงานด้าน เทคโนโลยีการศึกษา นวัตกรรมการศึกษา เทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา คอมพิวเตอร์ศึกษา ตลอดจนความรู้ด้านการศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน ทั้งบทความวิชาการ บทความวิจัย และบทความปริทัศน์ ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

กำหนดออกราย 4 เดือน ปีละ 3 ฉบับ

1.       มกราคม-เมษายน
2.       พฤษภาคม-สิงหาคม
3.       กันยายน-ธันวาคม

https://so02.tci-thaijo.org/index.php/etcedumsujournal

12 วารสารมนุษย์กับสังคม

Journal of Man and Society

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เผยแพร่องค์ความรู้ใหม่ และส่งเสริมให้คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นิสิต รวมทั้งผู้สนใจได้เผยแพร่ผลงานวิชาการ ผลงานวิจัยทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วารสารมนุษย์กับสังคม ตีพิมพ์เผยแพร่ (ปีละ 2 ฉบับ)
– ฉบับที่ 1 ของปี ช่วงเดือน (มกราคม – มิถุนายน)
– ฉบับที่ 2 ของปี ช่วงเดือน (กรกฎาคม – ธันวาคม)

http://www.human.msu.ac.th/husocjournal/hsjn-journal.html

13 วารสารการบัญชีและการจัดการ

Journal of Accountancy and Management

คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิชาการและบทความวิจัยที่มีคุณค่าและประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์ความรู้ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารธุรกิจ โดยวารสารมีขอบเขตครอบคลุมหลายสาขาวิชาทางด้านธุรกิจ
ได้แก่ การบัญชี การจัดการ การบริหารธุรกิจ การจัดการการประกอบการ เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ การบริหารการเงิน ธุรกิจระหว่างประเทศ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และเศรษฐศาสตร์การออกเผยแพร่ ปีละ 4 ฉบับ
ฉบับที่ 1 มกราคม – มีนาคม
ฉบับที่ 2 เมษายน – มิถุนายน
ฉบับที่ 3 กรกฎาคม – กันยายน
ฉบับที่ 4 ตุลาคม – ธันวาคม

https://so02.tci-thaijo.org/index.php/mbs/index

รวมรวมโดย นางรุ่งเรือง สงเคราะห์ บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ ข้อมูล ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2564

About library@msu.ac.th