หน้าแรก / ข่าวอบรม-สัมนา / เข้าร่วมอบรมการสืบค้นสารสนเทศทางวิชาการ Thai Digital Collection TDC

เข้าร่วมอบรมการสืบค้นสารสนเทศทางวิชาการ Thai Digital Collection TDC

สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญชวน อาจารย์ บุคลากร และนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เข้าร่วมอบรมออนไลน์ “การสืบค้นสารสนเทศทางวิชาการ Thai Digital Collection TDC”
ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet ในวันที่ 23 กันยายน 2564 เวลา 09:00 – 12:00 น.


ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม >>

คลิกที่นี่

https://forms.gle/ryiQTBV1Qwu1aWv9A

ผู้เข้าอบรมสามารถเข้าห้องอบรม ใน Google Meet ได้ที่ >>

คลิกที่นี่ (รหัส 2toka7l)

https://meet.google.com/lookup/bbgpzsrj2e

ตรวจสอบรายชื่อ ผู้ลงทะเบียน >>

คลิกที่นี่


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม กลุ่มงานบริการชุมชนและส่งเสริมการใช้บริการ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
โทรศัพท์ 043-754322-40 ต่อ 2436 email: library@msu.ac.th

About library@msu.ac.th