หน้าแรก / ข่าวประชาสัมพันธ์ / สำนักวิทยบริการ รับการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office)

สำนักวิทยบริการ รับการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office)

วันที่ 28 สิงหาคม 2563 เวลา 13.20 น -16.30 น. นางพรพิมล มโนชัย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการพร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ และคณะกรรมการบริหารงานสำนักวิทยบริการ ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจการประเมินสำนักงานสีเขียว โดยมีคณะกรรมการตรวจประเมินซึ่งแต่งตั้งโดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้แก่
1. อาจารย์ฐิติธร บุญเรือง จาก คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
2. นายชัยพัฒนา สิทธิ์เสนา จาก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมุกดาหาร
3. นางสาวอรพรรณ เจริญธรรม จาก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกาฬสินธุ์
4. นางสงกรานต์ อิศรานุวัฒน์ จาก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดร้อยเอ็ด
ในการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ ได้นำเสนอการดำเนินงาน 6 หมวด 23 ประเด็น 63 ตัวชี้วัด ของสำนักวิทยบริการ และรับการตรวจประเมินเอกสารและด้านกายภาพภายในสำนักวิทยบริการและบริเวณโดยรอบ พร้อมสัมภาษณ์ สอบถามข้อสงสัยจากคณะกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการได้กรุณาให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะเพื่อนำไปปรับปรุงให้การดำเนินงานสำนักงานสีเขียว (Green Office) ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป สำนักวิทยบริการขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่านไว้ ณ โอกาสนี้ทั้งนี้ สำนักวิทยบริการ ได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมสำนักงานสีเขียว (Green Office) ประจำปี 2563 กับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นที่ปรึกษาในการดำเนินงาน เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในสำนักงาน ลดการใช้พลังงาน ดำเนินกิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยสำนักวิทยบริการ มุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการมีส่วนร่วมของบุคลากรเพื่อลดการใช้พลังงานและทรัพยากร ลดการเกิดของเสีย และดำเนินการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Procurement) เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกสู่บรรยากาศ ตอบสนองตามนโยบายของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่มุ่งเน้นการดำเนินงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ต่อไป

About library@msu.ac.th