หน้าแรก / ข่าวประชาสัมพันธ์ / สำนักวิทยบริการต้อนรับอาคันตุกะผู้อำนวยการคณะสังคมศาสตร์บูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย

สำนักวิทยบริการต้อนรับอาคันตุกะผู้อำนวยการคณะสังคมศาสตร์บูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย

วันที่ 3 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น. สำนักวิทยบริการ ได้ให้การต้อนรับอาคันตุกะ Mr.Daniel J.Mitterhoffผู้อำนวยการคณะสังคมศาสตร์บูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ในโอกาสร่วมจัดทำหลักสูตรร่วมระดับบัณฑิตศึกษา ชื่อหลักสูตร “Mekong Region Legal Studies Program” กับคณะนิติศาสตร์ และวิทยาลัยการเมือง
การปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในการนี้ ได้เข้าเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้สารสนเทศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ณ ศูนย์สารนิเทศอีสานสิรินธร อาคารวิทยบริการ A และ ศูนย์การเรียนรู้ Digital Learning Park อาคารวิทยบริการ B สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

About งานบริการ สำนักวิทยบริการ