หน้าแรก / ข้อมูลทรัพยากรประกอบหลักสูตร / ข้อมูลทรัพยากรประกอบหลักสูตร

ข้อมูลทรัพยากรประกอบหลักสูตร

ข้อมูลทรัพยากรประกอบหลักสูตร

ปีการศึกษา 2563 รอบ 1 (21-05-2021)

ปีการศึกษา 2563 รอบ 1 (21-05-2021)

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

1. คณะศึกษาศาสตร์
2. คณะการบัญชีและการจัดการ
3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4. คณะศิลปกรรมศาสตร์
5. คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
6. วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
7. วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
8. คณะนิติศาสตร์

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

9. คณะวิทยาศาสตร์
10. คณะเทคโนโลยี
11. คณะวิศวกรรมศาสตร์
12. คณะวิทยาการสารสนเทศ
13.คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
14. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์
15. สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช

กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ

16. คณะสาธารณสุขศาสตร์
17. คณะแพทยศาสตร์
18. คณะเภสัชศาสตร์
19. คณะพยาบาลศาสตร์
20. คณะสัตวแพทยศาสตร์

ปีการศึกษา 2562 รอบ 2 (20-05-2020)

ปีการศึกษา 2562 รอบ 2 (20-05-2020)

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

1. คณะศึกษาศาสตร์
2. คณะการบัญชีและการจัดการ
3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4. คณะศิลปกรรมศาสตร์
5. คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
6. วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
7. วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
8. คณะวัฒนธรรมศาสตร์
9. คณะนิติศาสตร์

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

10. คณะวิทยาศาสตร์
11.  คณะเทคโนโลยี
12. คณะวิศวกรรมศาสตร์
13. คณะวิทยาการสารสนเทศ
14. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
15. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์
16. สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช

กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ

17. คณะสาธารณสุขศาสตร์
18. คณะแพทยศาสตร์
19. คณะเภสัชศาสตร์
20. คณะพยาบาลศาสตร์
21. คณะสัตวแพทยศาสตร์

About library@msu.ac.th