หน้าแรก / วารสารออนไลน์ประกอบการหลักสูตร / วารสารออนไลน์ประกอบหลักสูตร

วารสารออนไลน์ประกอบหลักสูตร

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 • 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • 2 คณะศึกษาศาสตร์
 • 3 คณะการบัญชีและการจัดการ
 • 4 คณะศิลปกรรมศาสตร์
 • 5 คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
 • 6 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
 • 7 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
 • 8 คณะวัฒนธรรมศาสตร์
 • 9 คณะนิติศาสตร์
ปรากฏในฐาน แหล่งค้นคว้า
JSTOR / Language & Literature LINK
JSTOR / History LINK
Academic Search Complete Language & Literature
Language Resources & Evaluation
Language Sciences
Language & Speech
Language, Speech & Hearing Services In Schools
Language Teaching Research
Language Testing
History Of The Human Sciences
History & Anthropology
History & Memory
ที่มา : http://web.a.ebscohost.com/ehost/publication?vid=11&sid=9272e89b-277d-4ce1-bd92-59f2d9818484%40sessionmgr4008
GALE ACADEMIC ONEFILE SELECT The Modern Language Review
Journal of Speech, Language, and Hearing Research
Women and Language
Papers on Language & Literature
Modern Language Quarterly
Australian Journal of Language and Literacy
Texas Studies in Literature and Language
Journal of Medical Speech – Language Pathology
Language and Speech
Language, Learning & Technology
Journal of Indian Speech Language & Hearing Association
Language Documentation & Conservation
ที่มา : https://go.gale.com/ps/dispBasicSearch.do?userGroupName=thmsu&prodId=EAIM
ปรากฏในฐาน แหล่งค้นคว้า
Sciencedirect LINK
Springerlink LINK
JSTOR LINK
GALE ACADEMIC ONEFILE SELECT Australian Journal of Education
Australian and International Journal of Rural Education
Australian Journal of Music Education
Australian Journal of Outdoor Education
Black Issues in Higher Education
Canadian Journal of Education
Childhood Education
Counselor Education and Supervision
Diverse Issues in Higher Education
Education
Education Next
Education & Treatment of Children
Education for Health
Higher Education
International Journal of Childbirth Education
Issues in Teacher Education
Journal of Teacher Education
Journal of Higher Education
Journal of Social Work Education
Journal of Research in Childhood Education
Journal of Information Systems Education
Journal of Alcohol & Drug Education
Journal of Behavioral Education
Journal of Outdoor Recreation, Education and Leadership
Journal of Aesthetic Education
Journal of Information Technology Education
Journal of Technology and Teacher Education
Journal of Humanistic Counseling, Education and Development
Journal of Historical Research in Music Education
Journal of Secondary Gifted Education
Matrix: The Magazine for Leaders in Higher Education
Multicultural Education
Movement and Health
Ovidius University Annals, Series Physical Education and Sport/Science,
Philosophy of Music Education Review
Quarterly Review of Distance Education
Screen Education
Social Education
Statistics Education Research Journal
The Chronicle of Higher Education
Technos: Quarterly for Education and Technology
The International Journal of the First Year in Higher Education
ที่มา : https://go.gale.com/ps/dispBasicSearch.do?userGroupName=thmsu&prodId=EAIM
ปรากฏในฐาน แหล่งค้นคว้า
Emerald LINK
Sciencedirect / Accounting LINK
Sciencedirect / Management LINK
Sciencedirect / Resource Management LINK
Sciencedirect / Business Economics LINK
Sciencedirect / International Business LINK
Sciencedirect / Marketing LINK
Sciencedirect / Fnancial Managementi LINK
JSTOR / Business LINK
JSTOR / Finance LINK
JSTOR / Marketing LINK
JSTOR / Management LINK
JSTOR / Economics LINK
ปรากฏในฐาน แหล่งค้นคว้า
JSTOR / Art & Art History LINK
JSTOR / Performing Arts LINK
Academic Search Complete Art Journal
Art Monthly
Arts & Activities
Arts Education Policy Review
Arts In Psychotherapy
Performing Arts Journal
ปรากฏในฐาน แหล่งค้นคว้า
Sciencedirect LINK
GALE ACADEMIC ONEFILE SELECT Journal of Hospitality and Tourism Management
Emerald International Journal of Culture, Tourism and Hospitality Research
International Journal of Tourism Cities
Journal of Hospitality and Tourism Insights
Journal of Hospitality and Tourism Technology
Journal of Tourism Analysis: Revista de Análisis Turístico
Journal of Tourism Futures
Tourism Review
Tourism Security-Safety and Post Conflict Destinations
ที่มา : https://www.emerald.com/insight/sitemap/publications?#journals
ปรากฏในฐาน แหล่งค้นคว้า
JSTOR Política Exterior
Political Analysis
Political and Legal Anthropology Review
Political Behavior
Political Methodology
Political Psychology
Political Research Quarterly
Political Science Quarterly
Political Theory
ที่มา : https://www.jstor.org/action/showJournals?contentType=journals&letter=P
Gale Academic OneFile Select Alternatives: Global, Local, Political
CEU Political Science Journal
Comparative Political Studies
Journal of Australian Political Economy
The American Political Science Review
Theoria: A Journal of Social and Political Theory
The Annals of the American Academy of Political and Social Science
The Journal of Social, Political and Economic Studies
The Review of Black Political Economy
PS: Political Science & Politics
Political Science Quarterly
Political Theory
ที่มา : https://go.gale.com/ps/dispBasicSearch.do?userGroupName=thmsu&prodId=EAIM
ปรากฏในฐาน แหล่งค้นคว้า
JSTOR LINK
Gale Academic OneFile Select American Music Teacher
American Music
Australian Journal of Music Education
Black Music Research Journal
Computer Music Journal
Early Music
Folk Music Journal
General Music Today
Intersections: Canadian Journal of Music/ Revue Canadienne de Musique
Journal of Research in Music Education
Journal of Historical Research in Music Education
Journal of Music Teacher Education
Music and the Moving Image
Music & Letters
Perspectives of New Music
Philosophy of Music Education Review
Women & Music
Update: Applications of Research in Music Education
Victorian Journal of Music Education
ที่มา : https://go.gale.com/ps/dispBasicSearch.do?userGroupName=thmsu&prodId=EAIM
ปรากฏในฐาน แหล่งค้นคว้า
JSTOR Cultural Anthropology
Cultural Critique
Cultural Geographies
Culture, Health & Sexuality
Culture/Clinic
Current Anthropology
Current Directions in Psychological Science
Current Issues in Education
Current Research on Peace and Violence
Current Science
ที่มา : https://www.jstor.org/action/showJournals?contentType=journals&letter=C
Gale Academic OneFile Select APUNTES – Journal of Cultural Heritage Studies
differences: A Journal of Feminist Cultural Studies
Journal for Early Modern Cultural Studies
Journal of Cross-Cultural Psychology
Journal of Cultural Diversity
ที่มา : https://go.gale.com/ps/dispBasicSearch.do?userGroupName=thmsu&prodId=EAIM
ปรากฏในฐาน แหล่งค้นคว้า
JSTOR LINK
Gale Academic OneFile Select Administrative Law Review
Albany Law Review
American Criminal Law Review
American Journal of Family Law
American Journal of International Law
American Journal of Law & Medicine
Case Western Reserve Journal of International Law
Case Western Reserve Law Review
Child Protection Law Report
Columbia Journal of Gender and Law
Duke Law Journal
Developments in Mental Health Law
Denver Journal of International Law and Policy
Employee Relations Law Journal
Environmental Law
Federal Communications Law Journal
Fordham Urban Law Journal
Georgetown Journal of International Law
Harvard Journal of Law & Public Policy
Harvard Law Review
Harvard Journal of Law & Technology
Houston Journal of International Law
International Law Update
Journal of Law and Health
Journal of Criminal Law and Criminology
Law and Contemporary Problems
Law and Policy in International Business
McGill Law Journal
Melbourne University Law Review
Monash University Law Review
Michigan Law Review
Melbourne Journal of International Law
Notre Dame Law Review
Rutgers Computer & Technology Law Journal
Stanford Law Review
Transnational Law & Contemporary Problems
Vanderbilt Journal of Transnational Law
Washington University Journal of Law & Policy
Washington University Global Studies Law Review
Washington University Law Review
William and Mary Law Review
Yale Law Journal
ที่มา : https://go.gale.com/ps/dispBasicSearch.do?userGroupName=thmsu&prodId=EAIM

 

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 • 1 คณะวิทยาศาสตร์
 • 2 คณะเทคโนโลยี
 • 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • 4 คณะวิทยาการสารสนเทศ
 • 5 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
 • 6 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์
 • 7 สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช
ปรากฏในฐาน แหล่งค้นคว้า
Sciencedirect / mathematics LINK
Sciencedirect / statistics LINK
Sciencedirect / physics LINK
Sciencedirec / biology LINK
Sciencedirec / Chemistry LINK
Springerlink / mathematics LINK
Springerlink / Statistics LINK
Springerlink / Physics LINK
Springerlink / Biology LINK
Springerlink / Chemistry LINK
JSTOR / Mathematics LINK
JSTOR / Statistics LINK
JSTOR / Physics LINK
JSTOR / Biology LINK
JSTOR / Chemistry LINK
Gale Academic OneFile Select Mathematics
Bulletin of Pure & Applied Sciences-Mathematics
Children Mathematics
Educational Studies in Mathematics
Frontiers in Applied Mathematics and Statistics
Foundations of Computational Mathematics
International Journal of Mathematics and Mathematical Sciences
Journal of Computers in Mathematics and Science Teaching
Journal of Applied and Engineering Mathematics
Mathematics and Mechanics of Solids
Mathematics of Operations Research
Proceedings of the Estonian Academy of Science Physics/Mathematics
School Science and Mathematics
Statistics
Frontiers in Applied Mathematics and Statistics
International Journal of Quality, Statistics, and Reliability
Journal of Probability and Statistics
Statistics of Income. SOI Bulletin
Statistics Education Research Journal
Physics
Advances in Mathematical Physics
Atmospheric Chemistry and Physics
Advances in Condensed Matter Physics
Advances in High Energy Physics
Bulletin of Pure & Applied Sciences-Physics
Canadian Journal of Physics
Frontiers in Physics
Journal of Medical Physics
Journal of Building Physics
Journal of Atomic, Molecular, and Optical Physics
NeuroQuantology: An Interdisciplinary Journal of Neuroscience and Quantum Physics
Physics Research International
Physics Essays
Proceedings of the Estonian Academy of Science Physics/Mathematics
Progress in PhysicsBiology
Advances in Environmental Biology
Advances in Human Biology
Aqua: Journal of Ichthyology & Aquatic Biology
Biochemistry and Cell Biology
Biology and Medicine
Brazilian Journal of Biology
Cellular & Molecular Biology Letters
Chelonian Conservation and Biology
Frontiers in Cell and Developmental Biology
Fungal Biology and Biotechnology
Gravitational and Space Biology
Human Biology
International Journal of Cell Biology
International Journal of Evolutionary Biology
Journal of Marine Biology
Marine Biology
Molecular Biology International
Network Biology
Perspectives in Biology and Medicine
Proceedings of the Estonian Academy of Sciences: Biology/Ecology
Primate Biology
The American Biology Teacher
Wildlife Biology
ที่มา : https://go.gale.com/ps/dispBasicSearch.do?userGroupName=thmsu&prodId=EAIM
ปรากฏในฐาน แหล่งค้นคว้า
Sciencedirect / Biotechnology LINK
Springerlink / Biotechnology LINK
Sciencedirect / Food Technology LINK
Springerlink / Food Technology LINK
Sciencedirect / Fisheries LINK
Springerlink / Fisheries LINK
Gale Academic OneFile Select Avicenna Journal of Medical Biotechnology
Biotechnology Research International
Biotechnology
Biotechnology for Biofuels
Frontiers in Bioengineering and Biotechnology
Fungal Biology and Biotechnology
Journal of Biomedicine and Biotechnology
Journal of Commercial Biotechnology
Marine Fisheries Review
Nature Biotechnology
ที่มา : https://go.gale.com/ps/dispBasicSearch.do?userGroupName=thmsu&prodId=EAIM
ปรากฏในฐาน แหล่งค้นคว้า
Sciencedirect / Mechanical Engineering LINK
Springerlink / Mechanical Engineering LINK
IEEE/IET Electronic Library (IEL) LINK
Sciencedirect / Environmental Engineering LINK
Springerlink/ Environmental Engineering LINK
IEEE/IET Electronic Library (IEL) LINK
Sciencedirect / Electrical Engineering LINK
Springerlink/ Electrical Engineering LINK
JSTOR LINK
Gale Academic OneFile Select Advances in Materials Science and Engineering
Advances in Mechanical Engineering
Advances in Software Engineering
Canadian Journal of Civil Engineering
Concurrent Engineering
Drinking Water Engineering and Science
Engineering
Engineering Structures and Technologies
Estonian Journal of Engineering
EE-Evaluation Engineering
Frontiers in Mechanical Engineering
International Journal of Aerospace Engineering
International Journal of Chemical Engineering
International Journal of Environmental Health Engineering
International Journal of Electrical Engineering Education
International Journal of Mechanical Engineering Education
Journal of Electrical and Computer Engineering
Journal of Healthcare Engineering
Journal of Applied and Engineering Mathematics
Journal of Fire Protection Engineering
Mathematical Problems in Engineering
Mechanical Engineering-CIME
Plastics Engineering
Proceedings of the Estonian Academy of Sciences: Engineering
Power Engineering
Polymer Engineering and Science
Technology and Engineering Teacher
Technology and Engineering Teacher
The Baltic Journal of Road and Bridge Engineering
ที่มา : https://go.gale.com/ps/dispBasicSearch.do?userGroupName=thmsu&prodId=EAIM
ปรากฏในฐาน แหล่งค้นคว้า
Sciencedirect / Computer Science LINK
Springerlink / Computer Science LINK
JSTOR LINK
Sciencedirect / INFORMATION TECHNOLOGY LINK
Springerlink / INFORMATION TECHNOLOGY LINK
Sciencedirect / Information Science LINK
Springerlink / Information Science LINK
Gale Academic OneFile Select Cartography and Geographic Information Science
Electronic Journal of Computer Science and Information Technology
Foundations and Trends in Theoretical Computer Science
Information Technology and Libraries
Information Technology in Childhood Education Annual
Issues in Informing Science & Information Technology
Journal of Information Technology Education
Journal of Information, Information Technology, and Organizations
Library of Progress: Library Science, Information Technology & Computer
PeerJ Computer Science
ที่มา : https://go.gale.com/ps/dispBasicSearch.do?userGroupName=thmsu&prodId=EAIM
ปรากฏในฐาน แหล่งค้นคว้า
Sciencedirect / Environmental Technology LINK
Springerlink / Environmental Technology LINK
Sciencedirect / Environmental LINK
Springerlink / Environmental LINK
Academic Search Complete LINK
JSTOR LINK
Gale Academic OneFile Select Advances in Environmental Biology
Applied and Environmental Soil Science
Duke Environmental Law & Policy Forum
Environmental Health Perspectives
Environmental Law
Environmental Disease
Frontiers in Environmental Science
Indian Journal of Occupational and Environmental Medicine
International Journal of Environmental Health Engineering
Journal of Environmental Health
Journal of Environmental and Public Health
Journal of Outdoor and Environmental Education
Occupational and Environmental Medicine
UCLA Journal of Environmental Law & Policy
ที่มา :
ปรากฏในฐาน แหล่งค้นคว้า
Sciencedirect LINK
JSTOR LINK
Gale Academic OneFile Select Architecture
Landscape Architecture Frontiers
Human Architecture: Journal of the Sociology of Self-Knowledge
Journal of Research in Architecture and Planning
Town Planning and Architecture
ที่มา :
ปรากฏในฐาน แหล่งค้นคว้า
Sciencedirect / Biodiversity LINK
Springerlink / Biodiversity LINK
Gale Academic OneFile Select Brazilian Journal of Biology
BioMed Research International
BioScience
Canadian Journal of Forest Research
Canadian Journal of Zoology
Crop Science
Emerging Infectious Diseases
Marine Biology
Nature
PLoS ONE
Science
ที่มา :

 

กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ

 • 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 2 คณะเภสัชศาสตร์
 • 3 คณะสาธารณสุขศาสตร์
 • 4 คณะแพทยศาสตร์
 • 5 คณะสัตวแพทยศาสตร์
ปรากฏในฐาน แหล่งค้นคว้า
Sciencedirect LINK
JSTOR LINK
GALE ACADEMIC ONEFILE SELECT Accident and Emergency Nursing
Clinical Nursing Research
Cancer Nursing Practice
Dermatology Nursing
Evidence-Based Nursing
International Journal of Nursing Studies
Intensive and Critical Care Nursing
Journal of Diabetes Nursing
Journal of Neuroscience Nursing
Journal of Orthopaedic Nursing
Journal of Pediatric Oncology Nursing
Kai Tiaki: Nursing New Zealand
MedSurg Nursing
Nursing Standard
Nephrology Nursing Journal
Nursing Education Perspectives
Nursing Older People
Nursing Management (Harrow)
Nursing Economics
Nursing and Health Care Perspectives
Nursing Children and Young People
Nursing Research and Practice
Paediatric Nursing
Pediatric Nursing
Urologic Nursing
Western Journal of Nursing Research
ที่มา : https://go.gale.com/ps/dispBasicSearch.do?userGroupName=thmsu&prodId=EAIM
ปรากฏในฐาน แหล่งค้นคว้า
Sciencedirect LINK
Springerlink LINK
GALE ACADEMIC ONEFILE SELECT Journal of Pharmacy Practice
Systematic Reviews in Pharmacy
ที่มา : https://go.gale.com/ps/dispBasicSearch.do?userGroupName=thmsu&prodId=EAIM
ปรากฏในฐาน แหล่งค้นคว้า
Sciencedirect LINK
Springerlink LINK
JSTOR LINK
GALE ACADEMIC ONEFILE SELECT Annals of Tropical Medicine and Public Health

Frontiers in Public Health

Canadian Journal of Public Health

Journal of Indian Association of Public Health Dentistry

Journal of Environmental and Public Health

International Journal of Medicine and Public Health

ที่มา : https://go.gale.com/ps/dispBasicSearch.do?userGroupName=thmsu&prodId=EAIM

ปรากฏในฐาน แหล่งค้นคว้า
Sciencedirect LINK
Sciencedirect LINK
Springerlink LINK
Springerlink LINK
JSTOR LINK
GALE ACADEMIC ONEFILE SELECT American Journal of Law & Medicine
Annals of Tropical Medicine and Public Health
Annals of African Medicine
Annals of Thoracic Medicine
Annals of Saudi Medicine
Alternative Medicine Review
Archives of Pathology & Laboratory Medicine
Archives of Medicine and Health Sciences
African Journal of Medical and Health Sciences
Biomarkers in Medicine
British Journal of Sports Medicine
Biology and Medicine
Canadian Journal of Rural Medicine
Case Reports in Medicine
Canadian Journal of Emergency Medicine
Computational and Mathematical Methods in Medicine
Emergency Medicine Journal
Expert Review of Respiratory Medicine
Evidence – Based Complementary and Alternative Medicine
Frontiers in Medicine
Frontiers in Cardiovascular Medicine
Imaging in Medicine
Indian Journal of Critical Care Medicine
Indian Journal of Psychological Medicine
Indian Journal of Nuclear Medicine
Indian Journal of Health Sciences
Indian Journal of Occupational and Environmental Medicine
International Journal of Preventive Medicine
International Journal of Academic Medicine
International Journal of Oral Health Sciences
Issues in Law & Medicine
Journal of Behavioral Medicine
Journal of Indian Academy of Oral Medicine and Radiology
Journal of Law, Medicine & Ethics
Journal of Postgraduate Medicine
Journal of Tropical Medicine
Journal of Intensive Care Medicine
Journal of Earth, Environment and Health Sciences
Nature Medicine
Nigerian Journal of Health Sciences
Occupational and Environmental Medicine
Oxidative Medicine and Cellular Longevity
Progress in Health Sciences
Perspectives in Biology and Medicine
Personalized Medicine
Pharmaceutical Medicine
Regenerative Medicine
Saudi Journal of Medicine & Medical Sciences
Saudi Journal of Sports Medicine
Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine
Sports Medicine
The Western Journal of Medicine
The Journal of Musculoskeletal Medicine
The American Journal of Sports Medicine
Townsend Letter: The Examiner of Alternative Medicine
The Egyptian Journal of Internal Medicine
ที่มา :
ปรากฏในฐาน แหล่งค้นคว้า
Sciencedirect LINK
Springerlink LINK
Academic Search Complete LINK
GALE ACADEMIC ONEFILE SELECT Veterinary World
Frontiers in Veterinary Science
Journal of Veterinary Dentistry
Veterinary Medicine International
ที่มา : M

About library@msu.ac.th