หน้าแรก / ข่าวประชาสัมพันธ์ / นิสิตสาขาภาษาไทย เพิ่มทักษะการเรียนรู้สารสนเทศ (Information Literacy)

นิสิตสาขาภาษาไทย เพิ่มทักษะการเรียนรู้สารสนเทศ (Information Literacy)

วันที่ 9 กันยายน 2563 เวลา 09.00-12.00 น. สำนักวิทยบริการ โดยกลุ่มงานบริการชุมชนและส่งเสริมการใช้บริการ มอบหมายให้ นางวิภาดา เพชรพรหม บรรณารักษ์ปฏิบัติการ และนายกฤษฎา กาดนอก บรรณารักษ์ เป็นวิทยากร ในกิจกรรมสอนการเรียนรู้สารสนเทศ (Information Literacy) โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต : การสืบค้นข้อมูลเพื่อประโยชน์ทางวิชาการ ให้แก่นิสิตชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาภาษาไทย ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรื่อง ทักษะการสืบค้นข้อมูลเพื่อประโยชน์ทางวิชาการ เพื่อให้นิสิตได้เรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการสืบค้นข้อมูลเพื่อประโยชน์ทางวิชาการ ทั้งนี้มีนิสิตรับการอบรมจำนวน 160 คน ณ ห้องประชุมแม่น้ำของ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

About งานบริการ สำนักวิทยบริการ