หน้าแรก / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ผู้บริหารสำนักวิทยบริการ รับเกียรติบัตรรับรองห้องสมุดสีเขียว ประจำปี พ.ศ. 2562

ผู้บริหารสำนักวิทยบริการ รับเกียรติบัตรรับรองห้องสมุดสีเขียว ประจำปี พ.ศ. 2562

ผู้บริหารสำนักวิทยบริการ รับเกียรติบัตรรับรองห้องสมุดสีเขียว ประจำปี พ.ศ. 2562

 วันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563 นางพรพิมล มโนชัย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ เข้ารับเกียรติบัตรรับรองห้องสมุดสีเขียว ประจำปี พ.ศ. 2562 โดยสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และได้ร่วมประชุมทางวิชาการระดับชาติ เรื่อง ห้องสมุดเข้มแข็งในสังคมนวัตกรรมเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Strong Library in Innovative Society for Sustainable Development Goals) และประชุมใหญ่สามัญประจำปี พุทธศักราช 2563 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้กำหนดนโยบายการพัฒนาสู่ห้องสมุดสีเขียว (MSU Green Library) ที่สอดคล้องกับนโยบายในการจัดการคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในการมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) ได้เห็นถึงความสำคัญของปัญหาภาวะวิกฤตด้านการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม ส่งผลกระทบต่อปัญหาด้านมลภาวะสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ ดังนั้น ประชาชนทุกคนต้องร่วมมือกันแก้ไขปัญหา ซึ่งสำนักวิทยบริการได้ร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ด้านการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว ของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2558 เพื่อพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว โดยความร่วมมือจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการให้บริการความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมผ่านห้องสมุด สร้างความตระหนักและความรับผิดชอบที่ดีด้านการประหยัดพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ สำนักวิทยบริการ ได้รับการตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว โดยสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562 ได้ดำเนินการกำหนดมาตรการประหยัดพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (Green University) และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานห้องสมุดสีเขียว ของสมาคมฯ เพื่อพัฒนาสำนักวิทยบริการสู่ห้องสมุดสีเขียว (Green Library) มีการดำเนินงาน 8 ส และจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ด้านการอนุรักษ์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม อบรมให้ความรู้ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รณรงค์ประชาสัมพันธ์ และจัดสภาพสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ มุ่งเน้นในเรื่องการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมแก่ผู้ใช้บริการอย่างต่อเนื่อง และดำเนินการพัฒนาต่อไปถึงการเป็นสำนักงานสีเขียว (Green Office) ประจำปี พ.ศ. 2563 เป็นเป้าหมายหลักที่ให้ความสำคัญอย่างยิ่ง มุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการมีส่วนร่วมของบุคลากรในสำนักงานเพื่อลดการใช้พลังงานและทรัพยากร ลดการเกิดของเสีย และดำเนินการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Procurement) เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกสู่บรรยากาศต่อไป

About library@msu.ac.th