หน้าแรก / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ผู้บริหารสำนักวิทยบริการลงนามความร่วมมือทางวิชาการสมาชิกภาคี PULINET Plus

ผู้บริหารสำนักวิทยบริการลงนามความร่วมมือทางวิชาการสมาชิกภาคี PULINET Plus

วันที่ 29 ตุลาคม 2563 นางพรพิมล มโนชัย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ลงนาม
บันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ มหาวิทยาลัยสมาชิกข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET)
20 แห่ง และ ห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนกลาง 9 แห่ง มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) ส่งเสริมและพัฒนาให้นิสิตมีทักษะการเรียนรู้
ตามทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 2) สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน การวิจัยให้มีทรัพยากรสารสนเทศที่เป็นแหล่ง
ศึกษาค้นคว้า ครอบคลุมทุกหลักสูตรสาขาวิชา 3) เพื่อพัฒนาให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ชุมชนและสังคม

About งานบริการ สำนักวิทยบริการ