หน้าแรก / กลุ่มงานนโยบายและแผน

กลุ่มงานนโยบายและแผน

หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายและแผน
ชื่อ : นางศุภลักษณ์ นิลทะราช
เบอร์ภายใน : 2491
Email : supalak.k@msu.ac.th

ชื่อ : นางสาวชัญญาภัค ทันภา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
Email :
ชื่อ : นางรุ่งเรือง สงเคราะห์
บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ
Email : rungreang.s@msu.ac.th

 

ชื่อ : นางสาวรสิกา พัชรกาญน์กุล
นักวิชาการเงินและบัญชี
Email : Chadaporn.j@msu.ac.th