หน้าแรก / กลุ่มงานบริการชุมชนและส่งเสริมการใช้บริการ

กลุ่มงานบริการชุมชนและส่งเสริมการใช้บริการ

 

หัวหน้ากลุ่มงานบริการชุมชนและส่งเสริมการใช้บริการ
ชื่อ : ดร.รุ่งฤดี ภูชมศรี
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
เบอร์ภายใน : 2436
Email : rungrudee.p@msu.ac.th
ชื่อ:นางวิภาดา เพชรพรหม
บรรณารักษ์ปฏิบัติการ
Email : wipada.c@msu.ac.th
ชื่อ : นายกฤษฎา กาดนอก
บรรณารักษ์
Email : kitsada.k@msu.ac.th