หน้าแรก / กลุ่มงานบริการสารสนเทศและส่งเสริมการใช้บริการ

กลุ่มงานบริการสารสนเทศและส่งเสริมการใช้บริการ

หัวหน้ากลุ่มงานบริการสารสนเทศและส่งเสริมการใช้บริการ
ชื่อ : นางรุ่งเรือง สงเคราะห์
บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ
เบอร์ภายใน :
Email : rungreang.s@msu.ac.th

หัวหน้างานบริการยืม-คืนสารสนเทศ
ชื่อ : นายสมจิต รัตนสวนจิก
บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ
เบอร์ภายใน : 2406
Email : somchit.r@msu.ac.th

หัวหน้างานบริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า
ชื่อ : นางสาวรุจิรา เหลืองอุบล
บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ
เบอร์ภายใน : 2405, 2406
Email : rujira.l@msu.ac.th
หัวหน้างานส่งเสริมการใช้บริการ
ชื่อ : ดร.รุ่งฤดี ภูชมศรี
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
เบอร์ภายใน : 2436
Email : rungrudee.p@msu.ac.th
ชื่อ:นางวิภาดา เพชรพรหม
บรรณารักษ์ปฏิบัติการ
Email : wipada.c@msu.ac.th
ชื่อ : นางสาวอรทัย โคตรธาดา
บรรณารักษ์ปฏิบัติการ
Email :
ชื่อ : นายกฤษฎา กาดนอก
บรรณารักษ์
Email : kitsada.k@msu.ac.th

ชื่อ : นายนพณรรญ์ พับไธสง
บรรณารักษ์
Email :
ชื่อ : นายธวัชชัย ปอศิริ
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
Email :
ชื่อ : นางสาวสุชานันท์ พรรณะ
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
Email :
ชื่อ :นางสาวภรณ์พรรณ ไชยโวหาร
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
Email :
ชื่อ : นายเศกสรร คุณโพธิ์
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
Email :
ชื่อ : นายฉลอง  วงศ์สุเพ็ง
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
Email :