หน้าแรก / กลุ่มงานบริหาร

กลุ่มงานบริหาร

ผู้รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการสำนักวิทยบริการ
ชื่อ : นางสมพร สารปรัง
เบอร์ภายใน : 2493
Email : somporn.s@msu.ac.th

หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
ชื่อ : นางกรรณิการ์ ภูผาธรรม
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
เบอร์ภายใน : 2405
Email :
หัวหน้างานอาคารสถานที่
ชื่อ : นายนิเวส ศรีธัญรัตน์*
นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการพิเศษ
เบอร์ภายใน : 2440
Email : niwet.s@msu.ac.th
ชื่อ : นางพิราวรรณ เหล่าเจริญ
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
Email : 
ชื่อ : นางสาวชัญญาภัค ทันภา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
Email :
ชื่อ : นายไพรัตน์ เนื่องอุดม
พนักงานขับรถยนต์
Email : phairat.msu@hotmail.com
ชื่อ : นางสุมาลี  แท่นทองจันทร์
พนักงานทั่วไป
Email :
ชื่อ : นางวิลัยพร  อันทะศรี
พนักงานทั่วไป
Email :
ชื่อ : ราตรี เนื่องทะบาล
พนักงานทั่วไป
Email :
ชื่อ : จิริยา ศรีวิลัย
พนักงานทั่วไป
Email :
ชื่อ : สุพรรษา เพ็ชรกอง
พนักงานทั่วไป
Email :
ชื่อ : ฉกามาศ ธนากิตติกวิน
พนักงานทั่วไป
Email :