หน้าแรก / กลุ่มงานบริหารและธุรการ

กลุ่มงานบริหารและธุรการ

หัวหน้าสำนักงานเลขานุการสำนักวิทยบริการ
ชื่อ : นางศุภลักษณ์ นิลทะราช
เบอร์ภายใน : 2493
Email : supalak.k@msu.ac.th

หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
ชื่อ : นางกรรณิการ์ ภูผาธรรม
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
เบอร์ภายใน : 2405
Email :
หัวหน้างานอาคารสถานที่
ชื่อ : นายนิเวส ศรีธัญรัตน์*
นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการพิเศษ
เบอร์ภายใน : 2440
Email : niwet.s@msu.ac.th
ชื่อ : นางพิราวรรณ เหล่าเจริญ
พนักงานธุรการ
Email : 
ชื่อ : นางสาวชัญญาภัค ทันภา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
Email :
ชื่อ : นายไพรัตน์ เนื่องอุดม
พนักงานขับรถยนต์ 2
Email : phairat.msu@hotmail.com
ชื่อ : นางสุมาลี  แท่นทองจันทร์
พนักงานรักษาความสะอาด
Email :
ชื่อ : นางวิลัยพร  อันทะศรี
พนักงานรักษาความสะอาด
Email :
ชื่อ : นางประสงค์ แก้วกัลยา
พนักงานรักษาความสะอาด
Email :
ชื่อ : นางสาวเดือนเพ็ญ ชิณสีห์
พนักงานรักษาความสะอาด
Email :
ชื่อ : นางศิริพร คำปลิว
พนักงานรักษาความสะอาด
Email :
ชื่อ : นางจิริยา ศรีวิชัย
พนักงานรักษาความสะอาด
Email :
ชื่อ : นางสาวมะลิวัลย์ ไชยรัตน์
พนักงานรักษาความสะอาด
Email :
ชื่อ : นางเพ็ญศิริ เนื่องวงษา
พนักงานรักษาความสะอาด
Email :
ชื่อ : นางราตรี เนื่องทะบาล
พนักงานรักษาความสะอาด
Email :
ชื่อ : นางสายใจ  ทองใบ
พนักงานรักษาความสะอาด
Email :