หน้าแรก / กลุ่มงานพัฒนาระบบและเทคโนโลยีสารสนเทศ

กลุ่มงานพัฒนาระบบและเทคโนโลยีสารสนเทศ

หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาระบบและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ชื่อ : นายสมพงษ์ เจริญศิริ
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ
เบอร์ภายใน : 2404
Email : sompong.c@msu.ac.th

ชื่อ : นางจีรกาญจน์ เต็มพรสิน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ
เบอร์ภายใน : 2404
Email : jeerakan.p@msu.ac.th
ชื่อ : นายฉริยะ อัครวรรณ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
Emai :
ชื่อ : นายวงศ์นรินทร์ สุขวิชัย
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
Email :
ชื่อ : นายไชยวัฒน์ วงค์สุวรรณ์
บรรณารักษ์ปฏิบัติการ
Email :
ชื่อ : นายภาณุวัฒน์ เพียรภายลุน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
Email: phanoowat.p@msu.ac.th
ชื่อ : นางวิราวรรณ ศิริวงษ์
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
Email :