หน้าแรก / กลุ่มงานสื่อโสตทัศน์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์

กลุ่มงานสื่อโสตทัศน์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์

หัวหน้ากลุ่มงานสื่อโสตทัศน์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ชื่อ : นายอารยะ เสนาคุณ
ตำแหน่ง : นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการพิเศษ
เบอร์ภายใน : 2440
Email : araya.e@msu.ac.th

ชื่อ : นายนิเวส ศรีธัญรัตน์
นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการพิเศษ
Email : niwet.s@msu.ac.th
ชื่อ : นายรณชัย เหล่าโพธิ์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
Email :ronachai.l@msu.ac.th

ชื่อ : นางปาริชาติ รัตนปกรณ์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
Email : prarichat.r@msu.ac.th