หน้าแรก / กลุ่มงานเทคนิคสารสนเทศ

กลุ่มงานเทคนิคสารสนเทศ

หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคสารสนเทศ
ชื่อ : นางผกานุช เหล่าพิเดช
ตำแหน่ง : บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ
เบอร์ภายใน : 2492
Email : phakanuch.d@msu.ac.th

หัวหน้างานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
ชื่อ : นางผกานุช เหล่าพิเดช
บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ
เบอร์ภายใน : 2492
Email : phakanuch.d@msu.ac.th
หัวหน้างานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ
ชื่อ : นางประนอม นามษร
บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ
เบอร์ภายใน : 2492
Email : pranom.n@msu.ac.th
หัวหน้างานวารสารและหนังสือพิมพ์
ชื่อ : นางกาญจนา น้อยฤทธิ์
บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ
เบอร์ภายใน : 2434
Email : kanchana.n@msu.ac.th
หัวหน้างานจดหมายเหตุและสารสนเทศมหาาวิทยาลัย
ชื่อ : นางเอื้ออารีย์ ปานพิมพ์ใหญ่
บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ
เบอร์ภายใน : 2492
Email :auearee.p@msu.ac.th
ชื่อ : นางสาวจงจิตร อะโนราช
บรรณารักษ์
Email :
ชื่อ : นางสาวนันทนิจ ศรีหานารถ
บรรณารักษ์ชำนาญการ
Email : nuntanit.s@msu.ac.th
ชื่อ : นางอรุษยา หล้าวงศ์
บรรณารักษ์ชำนาญการ
Email : arussaya.l@msu.ac.th
ชื่อ : นายจตุพล รัชเรืองวงศ์
บรรณารักษ์ปฏิบัติการ
Email :
ชื่อ : นายสุทธิพงษ์ พายุบุตร
บรรณารักษ์ปฏิบัติการ
Email :
ชื่อ : นางสมพร สุธรรมมา
พนักงานพิมพ์ ระดับ 4
Email :somporn.su@msu.ac.th
ชื่อ : นางสำอาง เนื่องวรรณะ
พนักงานพิมพ์ ระดับ 4
Email : somang.n@msu.ac.th
ชื่อ : นางบังอร รัตนสวนจิก
พนักงานพิมพ์ ระดับ 4
Email : bangon.r@msu.ac.th
ชื่อ : นายสมชาย ภูผา
พนักงานเข้าเล่ม ระดับ 2
Email :
ชื่อ : นายเลิศชาย รัตนวงศ์สวัสดิ์
พนักงานเข้าเล่ม ระดับ 2
Email :