หน้าแรก / แผนปฏิบัติราชการ

แผนปฏิบัติราชการ

นโยบายการบริหารสำนักวิทยบริการ

นโยบายการบริหารสำนักวิทยบริการ

แผนกลยุทธ์สำนักวิทยบริการ

แผนกลยุทธ์สำนักวิทยบริการ

 แผนกลยุทธ์สำนักวิทยบริการ พ.ศ. 2564- 2567
 แผนกลยุทธ์สำนักวิทยบริการ พ.ศ. 2563- 2566
 แผนกลยุทธ์สำนักวิทยบริการ พ.ศ. 2562- 2565
แผนกลยุทธ์สำนักวิทยบริการ พ.ศ. 2561- 2564
แผนกลยุทธ์สำนักวิทยบริการ พ.ศ. 2560- 2563
แผนกลยุทธ์สำนักวิทยบริการ พ.ศ. 2558 – 2561

แผนปฏิบัติราชการ

แผนปฏิบัติราชการ

 แผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2564 
 แผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2563 
 แผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2562 
แผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2561
แผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2560
แผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2559
แผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2558

คำรับรองการปฏิบัติราชการ

คำรับรองการปฏิบัติราชการ

 คำรับรองการปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2564 
 คำรับรองการปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2563 
 คำรับรองการปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2562 
คำรับรองการปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2561
คำรับรองการปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2560
คำรับรองการปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2557
คำรับรองการปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2558