หน้าแรก / คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

1 น้ำลิน เทียมแก้ว คู่มือการปฏิบัติงานบริการสารสนเทศเพื่อการวิจัยสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2 น้ำลิน เทียมแก้ว คู่มือการปฏิบัติงานบริการยืมระหว่างห้องสมุด
3 นันทนิจ ศรีหานารถ คู่มือการคัดเลือกและจัดซื้อหนังสือ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
4 รุจิรา เหลืองอุบล คู่มือบริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
5 อรุษยา หล้าวงศ์  คู่มือการปฏิบัติงานการลงรายการบรรณานุกรมวิทยานิพนธ์ในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
6 สมจิต รัตนสวนจิก คู่มือการดำเนินงานบริการยืม-คืน สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม