Select Language

    วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 1 สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนโชติ เทียนมงคล ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ พร้อมด้วยผู้บริหาร ให้การต้อนรับ นายประดิษฐ์ คงภูงา ผู้จัดการสาขาภาคอีสานตอนกลาง สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) พร้อมทีมงาน ในการหารือแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนากำลังคนดิจิทัล ภายใต้ภารกิจของ depa และสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนโชติ เทียนมงคล ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ กล่าวถึงแนวคิดที่พร้อมพัฒนาพื้นที่แห่งการศึกษาด้านดิจิทัลหลัก (HUB) ที่มีการประยุกต์เทคโนโลยีใช้ความรู้อย่างเป็นรูปธรรม สามารถแปลงความรู้เป็นรายได้ ให้บริการพื้นที่จัดฝึกอบรม รวมถึงเป็นศูนย์บ่มเพาะดิจิทัลสตาร์ทอัพในพื้นที่ มีทรัพยากรทางด้านกำลังคน สามารถพัฒนาทักษะกำลังคน นิสิต นักศึกษา 
Read more
ผู้บริหารสำนักวิทยบริการ ร่วมเป็นเกียรติพิธีส่งมอบงานในตำแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. ผู้บริหารสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมเป็นเกียรติพิธีส่งมอบงานในตำแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนติรัฐ วีระนาคินทร์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมและบริการวิชาการ พร้อมด้วยนายสมจิต รัตนสวนจิก ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาระบบกายภาพและสวัสดิการ สำนักวิทยบริการ ร่วมแสดงความยินดีในพิธีส่งมอบงานในตำแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ระหว่าง รองศาสตราจารย์ ดร.สมจิต แดนสีแก้ว ผู้บริหารคณะชุดเดิม และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จารุวรรณ ก้าวหน้าไกล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์และผู้บริหารชุดใหม่ ณ ห้องประชุม ดร.ดรุณี รุจกรกานต์ ชั้น 3 คณะพยาบาลศาสตร์ #สำนักวิทยบริการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม #librarymsu
Read more
               สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดอบรมออนไลน์ให้ความรู้สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ เรียนการสอน การวิจัย ให้แก่ นิสิต คณาจารย์ นักวิจัย บุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เรื่อง “Introduction to Scopus for Research” ในวันที่ 7 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00-12.00 น. โดยมีวิทยากรจาก สำนักพิมพ์ Elsevier  ดร.ยุทธพงศ์ กลิ่นธงชัย (Elsevier Customer Consultant, Thailand) อบรมผ่านโปรแกรม Zoom Meeting จึงขอเชิญ นิสิต อาจารย์ นักวิจัย บุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมอบรม โดย  ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม   
Read more
         สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดทำหนังสั้น (Mini Series) เพื่อโปรโมทห้องสมุดและส่งเสริมการอ่าน โดยได้รับความร่วมมือจากนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาสื่อนฤมิต คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สร้างสรรค์ผลงาน 2 เรื่อง ได้แก่ 1) Mini Series  เรื่อง  Library Love Story ห้องสมุด จุดที่รัก     รับชมได้ทาง YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=Q1nSO3DS864          2) Mini Series  เรื่อง Just you and me ฉันยังจดจำเธอ       รับชมได้ทาง YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=UevnFkD8EIA ทั้งนี้ 
Read more
สำนักวิทยบริการรับการประเมินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหน่วยงาน วันนี้ (3 พฤศจิกายน 2565) สำนักวิทยบริการ ให้การต้อนรับผู้ประเมินการควบคุมภายใน สำนักตรวจสอบภายใน โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนโชติ เทียนมงคล ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฤทัย นิ่มน้อย รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิริพร น้อยอำคา รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานวัตกรรม หอสมุดดิจิทัลและบริการวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนติรัฐ วีระนาคินทร์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมและบริการวิชาการ นายสมจิต รัตนสวนจิก ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาระบบกายภาพและสวัสดิการ นางผกานุช เหล่าพิเดช ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายงานประกันคุณภาพ นางสาวน้ำลิน เทียมแก้ว ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานหอสมุด พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงาน ได้ให้การต้อนรับ นางสาวอนันตรา คำระกาย นางสาวปิยธิดา พาพิทักษ์ นางสาวรุ่งทิพย์ ไชยโวหาร และนางสาวบุญญลักษณ์ สมบูรณ์ 
Read more
     สำนักวิทยบริการ จัดให้บริการห้องอ่านหนังสือนอกเวลา ณ บริเวณชั้น 1 สำนักวิทยบริการ อาคารวิทยบริการ A จำนวน 1 ห้อง คือ ห้องอ่านหนังสือนอกเวลา 2 มีที่นั่งอ่านกว่า 60 ที่นั่ง เพื่อให้นิสิตได้มีพื้นที่นั่งอ่านหนังสือหลังเวลาสำนักวิทยบริการปิดทำการ โดยห้องอ่านหนังสือนอกเวลา 2 เปิดให้บริการ  วันจันทร์ – วันอาทิตย์ งดบริการในวันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือวันหยุดตามประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และตามประกาศสำนักวิทยบริการ โดยเปิดให้บริการดังนี้ วันจันทร์ – วันศุกร์ เปิดเวลา 20.00 น. เป็นต้นไป วันเสาร์ – วันอาทิตย์ เปิดเวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ช่วงสอบปลายภาค 
Read more
แจ้งข่าวดี สำหรับนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  สำนักวิทยบริการได้ขยาย เวลาเปิดให้บริการในช่วงสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2565  โดยขยาย เวลาให้บริการถึงเวลา 22.00 น.   เพื่อให้บริการสถานที่นั่งอ่านและศึกษาค้นคว้าแก่ นิสิต เฉพาะในช่วงสอบปลายภาค ณ อาคารวิทยบริการ A    เริ่มวันจันทร์ที่  31  ตุลาคม – วันศุกร์ที่  25  พฤศจิกายน 2565       เปิดให้บริการ วันจันทร์ – วันศุกร์    เวลา 08.00 – 22.00 น. วันเสาร์ – วันอาทิตย์  เวลา 10.00 – 22.00 น. 
Read more
   วันที่ 12 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. สำนักวิทยบริการ โดย นางวิภาดา เพชรพรหม บรรณารักษ์ปฏิบัติการ กลุ่มงานบริการสารสนเทศและส่งเสริมการใช้บริการ เป็นวิทยากรอบรมการเขียนบรรณานุกรมและจัดการบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม EndNote 20 ให้แก่นิสิตระดับปริญญาเอกคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำนวน 2 คน ณ ห้องฝึกอบรมชั้น 4 สำนักวิทยบริการ    ทั้งนี้ สำนักวิทยบริการ จัดอบรมการสอนการเรียนรู้สารสนเทศ (Information Literacy) ให้แก่ นิสิต อาจารย์ หรือบุคลากรที่สนใจ โดยสามารถระบุ วัน เวลา สถานที่ ที่ต้องการรับการอบรมได้ สมัครเข้ารับการอบรม ได้ที่ https://library.msu.ac.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
Read more
  วันนี้ (11 ตุลาคม 2565) เวลา 14.30 น. สำนักวิทยบริการ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนโชติ เทียนมงคล ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ บุคลากรสำนักวิทยบริการ ร่วมงานกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 11-12 ตุลาคม 2559 โดยในวันที่ 11 ตุลาคม 2565 ร่วมแห่ต้นดอกเงิน และร่วมจัดตั้งโรงทาน ณ บริเวณตลาดน้อย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในการนี้ ผู้บริหารสำนักวิทยบริการ ร่วมถวายปัจจัยต้นเงิน จำนวน 4,005 บาท และร่วมจัดตั้งโรงทาน จำนวน 2,000 บาท ซึ่งในวันที่ 12 
Read more
039352
Users Today : 168
This Month : 1205
This Year : 39352
Total views : 111194
Who's Online : 2